Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Jednotky a ambulancie kliniky

Výkony na klinike sú realizované na troch úsekoch:

 • anestéziologický úsek
 • lôžková časť kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • ambulantná časť 

Anestéziologický úsek

Anestéziologickú starostlivosť o pacientov hospitalizovaných vo FN Trnava, ktorí absolvujú plánovanú, alebo akútnu operáciu zabezpečuje anestéziologický tím. Anestéziologický tím tvorí lekár anestéziológ a anestéziologická sestra. Anestéziologická starostlivosť sa vo FN Trnava poskytuje na 10 operačných sálach. Lekári kliniky  sa podieľajú na predoperačnej anestéziologickej príprave pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na lôžkových častiach kliník a oddelení. Pripravujú pacientov k urgentnému operačnému výkonu, alebo realizujú anestéziologickú prípravu u  imobilných pacientov. Anestéziologický tím zabezpečuje anestéziologickú starostlivosť aj počas menších diagnostických, alebo terapeutických výkonoch ako sú:

 • rádiodiagnostické výkony na pracovisku computerovej tomografie (CT)  a na pracovisku magnetickej rezonancie (MRI),
 • endoskopické výkony -  bronchofibroskopia (BFS), gastrofibroskopia (GFS), kolonoskopia, ERCP,
 • kardiologické  výkony – kardioverzie, zavádzanie kardiostimulátorov,
 • hematologická diagnostika - trepanopunkcia kostnej  drene,
 • „stand by“ u rizikových pacientov operovaných  v lokálnej anestézii,
 • elektrokonvulzívna liečba u psychiatrických pacientov,
 • pôrodná epidurálna analgézia (PEDA),
 • kontinuálna epidurálna analgézia

Lekári anestéziologického úseku koordinujú antialergickú prípravu u pacientov alergikov pred vyšetrením s kontrastnou látkou podľa  Vestníka MZ SR. Anestéziologický tím na prebúdzacích izbách komplexu operačných sál zaisťuje bezprostrednú po anestéziologickú  starostlivosť u všetkých operovaných pacientov.

Lekár anestéziológ vykonáva konziliárne vyšetrenia na jednotlivých klinikách a oddeleniach FN Trnava. V spolupráci s anestéziologickou sestrou pracujú ako resuscitačný tím v prípade resuscitácie pacienta. Prácu lekárov na anestéziologickom úseku odborne vedie prednostka a primárka kliniky. Prácu sestier koordinuje manažérka dennej zmeny anestéziologického úseku a vedúca sestra.

anest1 anest2
anest3 anest4

 

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Lôžková časť Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny má kapacitu 10 lôžok. Materiálno technické a personálne vybavenie umožňuje poskytovať kriticky chorým pacientom kvalitnú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť. Pacienti sú prijímaní na kliniku buď priamo z terénu prostredníctvom RLP, RZP, cestou Oddelenia urgentného príjmu, prekladom z iných oddelení a kliník FN, alebo prekladom pacientov zo špecializovaných pracovísk po kardiochirurgických, alebo neurochirurgických výkonoch.

Prístrojové a materiálne vybavenie kliniky zodpovedá európskym normám, čím sa lôžková časť KAIM zaraďuje medzi špičkové pracoviská na Slovensku. Každé lôžko má kompletné vybavenie, ktoré umožňuje poskytovanie vysoko kvalitnej lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Samozrejmosťou je polohovateľné lôžko s antidekubitovým matracom. Pre pacientov s poranením chrbtice a panvy sa využíva špeciálne lôžko s možnosťou polohovania v rovine a do strán, tzv. laterálny náklon. Okrem pasívnych antidekubitných matracov sa u vysoko rizikových pacientov využívajú aj aktívne matrace. Kontinuálne sledovanie životne dôležitých funkcií pacienta umožňuje monitoring. Pacienti majú nepretržite sledovaný krvný tlak cestou kanylácie tepny. Toto sledovanie umožňuje včas reagovať na akékoľvek výkyvy krvného tlaku okamžite pri ich zachytení. Okrem krvného tlaku sa kontinuálne sleduje frekvencia pulzov, prítomnosť arytmie, nasýtenie krvi kyslíkom, centrálny žilový tlak. Pacienti majú kontinuálne sledovanú aj hemodynamiku. V praxi to znamená, že špeciálny monitor meria a vyhodnocuje niektoré dôležité parametre o funkcii srdca, napr. systolický objem srdca, minútový objem srdca a ďalšie, z ktorých lekár dokáže zvoliť tú najsprávnejšiu stratégiu liečby pacienta so zlyhávajúcim obehom.

Pacienti sú zvyčajne v tzv. „umelom spánku“, ktorý zaisťuje kontinuálne podávanie liekov cez infúzne dávkovače. Infúzne dávkovače aplikujú presne požadovanú dávku  liečiva ordinovanú lekárom. Každé lôžko je vybavené dostatočným množstvom infúznych dávkovačov. Významnou časťou liečby a starostlivosti o kriticky chorých je zaistenie umelej pľúcnej ventilácie. Prístroje na tento účel sú na klinike kompletne zmodernizované. Umožňujú zaistiť kvalitnú ventiláciu pacienta a vyhodnocovať numericky i graficky merané veličiny. Podľa diagnózy a stavu pacienta sa realizujú na klinike viaceré moderné metódy ako napr. sledovanie hodnoty vnútrobrušného tlaku, sledovanie tlaku v tesniacej manžete tracheálnej kanyly, monitorovanie hodnoty vnútrolebečného tlaku, chladenie pacienta (riadená hypotermia) u pacientov po resuscitácii v záujme zachovania mozgových funkcií a čo najlepšej kvality ich života. V prípade zlyhávania obličiek sa zabezpečuje pacientovi  kontinuálna hemodialýza priamo pri lôžku pacienta.

Intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť poskytuje našim pacientom odborný a erudovaný tím. Diagnostiku a liečbu pacientov na lôžkovej časti odborne vedie prednostka a primárka kliniky. Pod ich vedením sa dvakrát denne uskutočňuje vizita, počas ktorej sa hodnotí a plánuje čo najlepšia stratégia diagnostiky a liečby kriticky chorých pacientov. Zdravotný stav pacientov si vyžaduje neustálu prítomnosť lekára a sestry. Intenzívna a resuscitačná starostlivosť sa poskytuje kontinuálne v priebehu celých 24 hodín. Dôležitou súčasťou starostlivosti o našich pacientov je aj komplexná ošetrovateľská starostlivosť. Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje pacientom ošetrovateľský tím, ktorý tvoria sestry a sanitárky kliniky. Tím sestier pracuje v jednotlivých zmenách pod vedením vedúcej zmeny. Túto funkciu zastávajú sestry, ktoré sú pracovne staršie, skúsenejšie a majú špecializáciu v oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Okrem toho majú vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo (Bc., Mgr.), prípadne majú vyššie odborné vzdelanie (diplomované sestry). V dopoludňajšej zmene pracuje aj manažérka dennej zmeny, ktorá spolupracuje s vedúcou zmeny pri plánovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľskú starostlivosť riadi, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za úroveň jej kvality  vedúca sestra. Manažérka dennej zmeny a vedúca sestra manažujú ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti ošetrovateľstva. Na klinike sa využívajú najmodernejšie pomôcky, ktoré sú na Slovensku dostupné. Pacienti majú zaistené v čo najväčšej miere jednorazové pomôcky. Ide najmä o jednorazové systémy ventilačných okruhov, uzatvorené systémy odsávania sekrétov z dýchacích ciest, uzatvorené systémy zberu moču, stolice, jednorazové vaky do odsávacích zberných nádob a mnohé ďalšie. Všetky uvedené pomôcky sa na klinike používajú v záujme ochrany pacientov pred možnou infekciou. Z ďalších moderných metód v oblasti ošetrovania pacientov sa využíva vlhká terapia rán a vákuová terapia. Dôležitým aspektom poskytovania lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti na všetkých úsekoch kliniky je rešpektovanie osobnosti pacienta a jeho práv. Lekári a sestry sa snažia spolupracovať s príbuznými pacienta  a poskytovať pacientom starostlivosť založenú na etických princípoch.

lozko1 lozko2
lozko3 lozko4

 

Ambulantný úsek

Súčasťou Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny sú dve špecializované ambulancie. Anestéziologická ambulancia sa zameriava na predoperačnú prípravu pacientov pred plánovaným operačným výkonom  na pracoviskách FN, ale aj v iných zdravotníckych zariadeniach. Na ambulancii pracuje skúsený anestéziológ a sestra. Úlohou anestéziológa je podrobne preskúmať zdravotný stav pacienta a zhodnotiť jeho riziká vo vzťahu k anestézii. Vzhľadom k tomu, že na ambulanciu veľmi často prichádzajú pacienti, ktorí ešte neboli operovaní a ktorí nemajú skúsenosť s anestéziou, vyžadujú si citlivý a trpezlivý prístup. Lekár po zhodnotení všetkých okolností , pridružených ochorení a liekov, ktoré pacient užíva, navrhne najviac vyhovujúci spôsob anestézie. Pacientovi všetko podrobne vysvetlí  a zodpovie na jeho otázky. Následne pacient podpisuje informovaný súhlas. Sestra pripravuje dokumentáciu pacienta, vykonáva administratívne úlohy a manažuje vstup pacientov do ambulancie. Okrem uvedeného zabezpečuje chod ambulancie v súlade s hygienickým režimom kliniky. 

ambulant1 ambulant2

 

HARMONOGRAM PRÁCE NA ANESTÉZIOLOGICKEJ AMBULANCII

7.30 – 7.45 hod administratívne práce z predchádzajúceho dňa ( evidencia pôrodných epidurálnych analgézií, ktoré sa realizovali počas ÚPS, bodovanie, zakladanie operačných programov z predchádzajúceho dňa, kontrola a objednávanie liekov, ŠZM

7.45- 8.00 hod zozbieranie zdravotnej dokumentácie od pacientov, príprava zdravotnej dokumentácie lekárovi

8.00 -12.00 hod ordinačné hodiny, manažment vstupu pacientov do ambulancie, komunikácia a kontakt s pacientmi v čakárni, evidencia pacientov, kontrola výmenných lístkov, príprava zdravotnej dokumentácie, kontrola preukazu poistenca, príprava  a poučenie ohľadom vyplnenia dotazníka, asistencia pri vyšetrení pacienta, administratívna činnosť, evidencia liekov a ŠZM.

12.00 – 12.30 hod obedňajšia prestávka

12.30 – 14.30 ordinačné hodiny, vybavovanie pacientov podľa ordinácie lekára,  ordinačné hodiny, manažment vstupu pacientov do ambulancie, komunikácia a kontakt s pacientmi v čakárni, evidencia pacientov, kontrola výmenných lístkov, príprava zdravotnej dokumentácie, kontrola preukazu poistenca, príprava a poučenie ohľadom vyplnenia dotazníka, asistencia pri vyšetrení pacienta, administratívna činnosť, evidencia liekov a ŠZM.

14.30 – 15.00 hod príprava anestéziologických vyšetrení pacientov podľa operačného programu na nasledujúci deň, kopírovanie  anestéziologických príprav mimo rajónnych pacientov, zhromažďovanie údajov pre potreby štatistického spracovania, sledovaných dát,

15,00 – 15,30 hod upratovanie a dezinfekcia ambulancie.

Anestéziologická ambulancia: sa nachádza v Pavilóne chirurgických disciplín v časti A na prízemí.
Tel. kontakt: 033/ 59 38 916
Ordinačné hodiny:Pondelok až piatok 8.00 – 12.00 hod   12.30 – 14.30 hod.

bosacka beresova
Beáta Bošácka, sestra MUDr. Janka Bérešová, lekár

 

Algeziologická ambulancia sa špecializuje na liečbu chronickej bolesti. Svoju starostlivosť  poskytuje pre extramurálnych pacientov, ako aj hospitalizovaným pacientom formou konziliárnej činnosti. Extramurálni  pacienti sú poukazovaní na vyšetrenie odborným, alebo obvodným lekárom. Na algeziologickej ambulancii sa navrhne liečba bolesti a rozsah ďalších potrebných vyšetrení.  V liečbe sa využívajú farmakologické i nefarmakologické postupy, predovšetkým fyzikálna terapia. Ambulancia pracuje pod vedením lekárky, ktorá má okrem anestéziológie aj špecializáciu z algeziológie a sestra zo špecializáciou v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. Sestra pripravuje dokumentáciu pacienta, vykonáva administratívne úlohy a manažuje vstup pacientov do ambulancie. Okrem uvedeného asistuje pri aplikácii fyzikálnej liečby a zabezpečuje chod ambulancie v súlade s hygienickým režimom kliniky. 

Lekárka Algeziologickej ambulancie

kubalakova

MUDr. Mária Kubaláková