Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Všeobecné informácie
Pacienti na lôžkovej časti Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny nepotrebujú osobnú bielizeň z dôvodu nepretržitého monitorovania všetkých životne dôležitých funkcií.
Šatstvo a osobné veci pacienta sú uložené na lôžkovej časti vo vyhradenom priestore. Prosíme Vás, aby ste tieto veci čo najskôr od nás prebrali. Zoznam vecí Vám odovzdá službukonajúca sestra a po kontrole potvrdíte ich prebratie svojim podpisom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí sa môžete obrátiť na manažérku dennej zmeny alebo vedúcu sestru.
Cennosti a peniaze si môže prevziať len najbližší príbuzný pacienta. Pri preberaní cenností je Vašou povinnosťou predložiť Váš občiansky preukaz. Sestra si po overení Vašej totožnosti zapíše číslo preukazu a cennosti Vám vydá proti podpisu. V prípade, že takáto osoba nie je, odovzdávame cennosti do ústavného trezoru FN Trnava a môžete sa na ne informovať na Správe FN.
Lieky, ktoré pacient užíval nie je potrebné nosiť na oddelenie. Všetku potrebnú liečbu dostane pacient u nás.
Možnosť použitia vlastnej posteľnej bielizne náš hygienický režim neumožňuje.
Potraviny - domácu mixovanú stravu môžete nosiť len po dohode s vedúcou sestrou alebo manažérkou dennej zmeny lôžkovej časti kliniky. Stravu v takomto prípade noste iba v malom množstve. Presné pravidlá si s Vami osobne dohodneme.
Pacient u nás v úvodnom období potrebuje mať najmä minerálku. Všetky nejasnosti konzultujte prosím s personálom kliniky.
Hygienické potreby - v záujme zabezpečenia kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti a v súlade s našim platným hygienickým režimom sa dvakrát denne realizuje celkový kúpeľ pacienta priamo na lôžku, ktorý je spojený s umývaním vlasov, holením u mužov ako aj kompletnou výmenou posteľnej bielizne. Z tohto dôvodu je potrebné, aby mal každý pacient svoje hygienické potreby. Zoznam týchto potrieb Vám poskytneme. Podrobné informácie o ošetrovateľskej starostlivosti Vám v prípade Vášho záujmu poskytne manažérka dennej zmeny alebo vedúca sestra kliniky.
Uspokojovanie kultúrnych a náboženských potrieb:
Návštevy duchovných a náboženské úkony sú na našej klinike povolené podľa závažnosti stavu pacienta v priebehu celých 24 hodín. Návštevu kňaza prosím ohláste službukonajúcemu lekárovi alebo sestre. Výber duchovného záleží na Vás. Ak neviete na koho sa máte obrátiť, personál našej kliniky Vám môže dohodnúť návštevu z najbližšej farnosti.

Informácie o zdravotnom stave pacienta
Informácie o zdravotnom stave pacienta Vám ochotne poskytne prednosta kliniky, primár kliniky alebo službukonajúci lekár kliniky. V prípade, že ste viacpočetná rodina, dohodnite sa prosím, kto sa bude na zdravotný stav Vášho príbuzného informovať. Veľmi nám tým ušetríte čas, ktorý môžeme venovať pacientom. Ak je Váš príbuzný práve prijatý na našu kliniku, nechajte nám prosím dostatočný časový priestor na jeho kompletné zaistenie a zahájenie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Chápeme Vaše rozpoloženie v takejto situácii, ale musíte mať na zreteli, že našou prioritou v tomto období je pacient a nie jeho príbuzní. Aby Sme Vám vedeli poskytnúť relevantné informácie, potrebujeme venovať čas diagnostike a liečbe. Ako náhle to stav Vášho príbuzného dovolí, vzdialime sa od neho a budeme Vás informovať. Akceptovaním sa navzájom sa určite vyhneme zbytočnému stresu a nervozite na oboch stranách.

Telefonické informácie o zdravotnom stave našich pacientov neposkytujeme.

Informácie o ošetrovateľskej starostlivosti
Našim cieľom je zabezpečiť komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o Vášho príbuzného tak, aby zohľadňovala jeho zdravotný stav. Jej súčasťou je kompletná hygienická starostlivosť o pacienta, úprava prostredia, polohovanie a prevencia vzniku preležanín, masáže, rehabilitácia, starostlivosť o príjem potravy, vyprázdňovanie. Ide o celý komplex činností, ktoré musia naše sestry a sanitárky zvládnuť popri náročnej odbornej činnosti. Niektorí pacienti však vzhľadom na ich často krát kritický stav netolerujú zmeny polôh. Napriekstarostlivosti sa preto môžu vyskytnúť rôzne komplikácie. V prípade, že máte otázky v tejto oblasti, informujte sa prosím u vedúcej sestry alebo u manažérky dennej zmeny.

Informácie týkajúce sa dokumentácie
Dokumentačné náležitosti (pracovné neschopnosti, kartičky poistenca, doklady, poistky, potvrdenia, zdravotná dokumentácia) má na starosti sestra pre zdravotnú dokumentáciu, tel. kontakt: 033/5938 807.

Preklad pacienta na iné oddelenie
O plánovanom preklade pacienta Vás bude informovať prednosta, primár, alebo lekár našej kliniky.

 

Pochvaly
Ak ste boli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u prednostky kliniky alebo u primárky kliniky. Ak ste boli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u vedúcej sestry alebo u manažérky dennej zmeny. Ak chcete vyjadriť pochvalu celému kolektívu našej kliniky, môžete to urobiť písomne na riaditeľstvo FN Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava.

Sťažnosti
Ak ste neboli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, sťažnosť môžete podať u prednostky kliniky alebo u primárky kliniky. Ak ste neboli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, sťažnosť môžete podať u vedúcej sestry alebo u manažérky dennej zmeny.