Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

História a charakteristika kliniky

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM)

intro

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) poskytuje najvyššiu špecializovanú liečebno – preventívnu starostlivosť pacientom  všetkých oddelení a kliník FN Trnava. Ako najvyššie pracovisko v trnavskom kraji prijíma pacientov z celej spádovej oblasti, ktorí si vyžadujú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť. Pracovníci kliniky sa podieľajú na poskytovaní a zabezpečovaní primárnej starostlivosti o všetkých polytraumatizovaných pacientov po dopravných nehodách, alebo po iných závažných úrazoch. Klinika je výučbovou základňou pre študentov ošetrovateľstva Trnavskej univerzity, ako aj pre študentov Strednej zdravotníckej školy v Trnave. Klinika je umiestnená v Pavilóne chirurgických disciplín (PCHD), kde sa sústreďuje  maximum  jej činnosti.  

Vedenie kliniky:

 

rabarova zelezkovova

MUDr. Daria Rábarová, PhD. 
prednostka KAIM  

MUDr. Jarmila Železkovová, MBA
primárka KAIM

 

 

lanciricova

PhDr. Danka Lančaričová
vedúca sestra KAIM

Kontakty:

MUDr. Daria Rábarová, PhD. č. t.: 033/5938806 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
MUDr. Jarmila Železkovová, MBA č. t.:  033/5938803, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
PhDr. Danka Lančaričová, č .t.: 033/593891 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Manažérky dennej zmeny KAIM

frantova semenejova

PhDr. Marianna Frantová 
manažérka dennej zmeny
lôžkovej časti

Mgr. Stanislava Semeneiová
manažérka dennej zmeny
anestéziologický úsek

 


Jednotky a ambulancie kliniky

Výkony na klinike sú realizované na troch úsekoch:

 • anestéziologický úsek
 • lôžková časť kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny
 • ambulantná časť 

Anestéziologický úsek

Anestéziologickú starostlivosť o pacientov hospitalizovaných vo FN Trnava, ktorí absolvujú plánovanú, alebo akútnu operáciu zabezpečuje anestéziologický tím. Anestéziologický tím tvorí lekár anestéziológ a anestéziologická sestra. Anestéziologická starostlivosť sa vo FN Trnava poskytuje na 10 operačných sálach. Lekári kliniky  sa podieľajú na predoperačnej anestéziologickej príprave pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na lôžkových častiach kliník a oddelení. Pripravujú pacientov k urgentnému operačnému výkonu, alebo realizujú anestéziologickú prípravu u  imobilných pacientov. Anestéziologický tím zabezpečuje anestéziologickú starostlivosť aj počas menších diagnostických, alebo terapeutických výkonoch ako sú:

 • rádiodiagnostické výkony na pracovisku computerovej tomografie (CT)  a na pracovisku magnetickej rezonancie (MRI),
 • endoskopické výkony -  bronchofibroskopia (BFS), gastrofibroskopia (GFS), kolonoskopia, ERCP,
 • kardiologické  výkony – kardioverzie, zavádzanie kardiostimulátorov,
 • hematologická diagnostika - trepanopunkcia kostnej  drene,
 • „stand by“ u rizikových pacientov operovaných  v lokálnej anestézii,
 • elektrokonvulzívna liečba u psychiatrických pacientov,
 • pôrodná epidurálna analgézia (PEDA),
 • kontinuálna epidurálna analgézia

Lekári anestéziologického úseku koordinujú antialergickú prípravu u pacientov alergikov pred vyšetrením s kontrastnou látkou podľa  Vestníka MZ SR. Anestéziologický tím na prebúdzacích izbách komplexu operačných sál zaisťuje bezprostrednú po anestéziologickú  starostlivosť u všetkých operovaných pacientov.

Lekár anestéziológ vykonáva konziliárne vyšetrenia na jednotlivých klinikách a oddeleniach FN Trnava. V spolupráci s anestéziologickou sestrou pracujú ako resuscitačný tím v prípade resuscitácie pacienta. Prácu lekárov na anestéziologickom úseku odborne vedie prednostka a primárka kliniky. Prácu sestier koordinuje manažérka dennej zmeny anestéziologického úseku a vedúca sestra.

anest1 anest2
anest3 anest4

 

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Lôžková časť Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny má kapacitu 10 lôžok. Materiálno technické a personálne vybavenie umožňuje poskytovať kriticky chorým pacientom kvalitnú intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť. Pacienti sú prijímaní na kliniku buď priamo z terénu prostredníctvom RLP, RZP, cestou Oddelenia urgentného príjmu, prekladom z iných oddelení a kliník FN, alebo prekladom pacientov zo špecializovaných pracovísk po kardiochirurgických, alebo neurochirurgických výkonoch.

Prístrojové a materiálne vybavenie kliniky zodpovedá európskym normám, čím sa lôžková časť KAIM zaraďuje medzi špičkové pracoviská na Slovensku. Každé lôžko má kompletné vybavenie, ktoré umožňuje poskytovanie vysoko kvalitnej lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti. Samozrejmosťou je polohovateľné lôžko s antidekubitovým matracom. Pre pacientov s poranením chrbtice a panvy sa využíva špeciálne lôžko s možnosťou polohovania v rovine a do strán, tzv. laterálny náklon. Okrem pasívnych antidekubitných matracov sa u vysoko rizikových pacientov využívajú aj aktívne matrace. Kontinuálne sledovanie životne dôležitých funkcií pacienta umožňuje monitoring. Pacienti majú nepretržite sledovaný krvný tlak cestou kanylácie tepny. Toto sledovanie umožňuje včas reagovať na akékoľvek výkyvy krvného tlaku okamžite pri ich zachytení. Okrem krvného tlaku sa kontinuálne sleduje frekvencia pulzov, prítomnosť arytmie, nasýtenie krvi kyslíkom, centrálny žilový tlak. Pacienti majú kontinuálne sledovanú aj hemodynamiku. V praxi to znamená, že špeciálny monitor meria a vyhodnocuje niektoré dôležité parametre o funkcii srdca, napr. systolický objem srdca, minútový objem srdca a ďalšie, z ktorých lekár dokáže zvoliť tú najsprávnejšiu stratégiu liečby pacienta so zlyhávajúcim obehom.

Pacienti sú zvyčajne v tzv. „umelom spánku“, ktorý zaisťuje kontinuálne podávanie liekov cez infúzne dávkovače. Infúzne dávkovače aplikujú presne požadovanú dávku  liečiva ordinovanú lekárom. Každé lôžko je vybavené dostatočným množstvom infúznych dávkovačov. Významnou časťou liečby a starostlivosti o kriticky chorých je zaistenie umelej pľúcnej ventilácie. Prístroje na tento účel sú na klinike kompletne zmodernizované. Umožňujú zaistiť kvalitnú ventiláciu pacienta a vyhodnocovať numericky i graficky merané veličiny. Podľa diagnózy a stavu pacienta sa realizujú na klinike viaceré moderné metódy ako napr. sledovanie hodnoty vnútrobrušného tlaku, sledovanie tlaku v tesniacej manžete tracheálnej kanyly, monitorovanie hodnoty vnútrolebečného tlaku, chladenie pacienta (riadená hypotermia) u pacientov po resuscitácii v záujme zachovania mozgových funkcií a čo najlepšej kvality ich života. V prípade zlyhávania obličiek sa zabezpečuje pacientovi  kontinuálna hemodialýza priamo pri lôžku pacienta.

Intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť poskytuje našim pacientom odborný a erudovaný tím. Diagnostiku a liečbu pacientov na lôžkovej časti odborne vedie prednostka a primárka kliniky. Pod ich vedením sa dvakrát denne uskutočňuje vizita, počas ktorej sa hodnotí a plánuje čo najlepšia stratégia diagnostiky a liečby kriticky chorých pacientov. Zdravotný stav pacientov si vyžaduje neustálu prítomnosť lekára a sestry. Intenzívna a resuscitačná starostlivosť sa poskytuje kontinuálne v priebehu celých 24 hodín. Dôležitou súčasťou starostlivosti o našich pacientov je aj komplexná ošetrovateľská starostlivosť. Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť poskytuje pacientom ošetrovateľský tím, ktorý tvoria sestry a sanitárky kliniky. Tím sestier pracuje v jednotlivých zmenách pod vedením vedúcej zmeny. Túto funkciu zastávajú sestry, ktoré sú pracovne staršie, skúsenejšie a majú špecializáciu v oblasti anestéziológie a intenzívnej medicíny. Okrem toho majú vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo (Bc., Mgr.), prípadne majú vyššie odborné vzdelanie (diplomované sestry). V dopoludňajšej zmene pracuje aj manažérka dennej zmeny, ktorá spolupracuje s vedúcou zmeny pri plánovaní ošetrovateľskej starostlivosti. Ošetrovateľskú starostlivosť riadi, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za úroveň jej kvality  vedúca sestra. Manažérka dennej zmeny a vedúca sestra manažujú ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti ošetrovateľstva. Na klinike sa využívajú najmodernejšie pomôcky, ktoré sú na Slovensku dostupné. Pacienti majú zaistené v čo najväčšej miere jednorazové pomôcky. Ide najmä o jednorazové systémy ventilačných okruhov, uzatvorené systémy odsávania sekrétov z dýchacích ciest, uzatvorené systémy zberu moču, stolice, jednorazové vaky do odsávacích zberných nádob a mnohé ďalšie. Všetky uvedené pomôcky sa na klinike používajú v záujme ochrany pacientov pred možnou infekciou. Z ďalších moderných metód v oblasti ošetrovania pacientov sa využíva vlhká terapia rán a vákuová terapia. Dôležitým aspektom poskytovania lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti na všetkých úsekoch kliniky je rešpektovanie osobnosti pacienta a jeho práv. Lekári a sestry sa snažia spolupracovať s príbuznými pacienta  a poskytovať pacientom starostlivosť založenú na etických princípoch.

lozko1 lozko2
lozko3 lozko4

 

Ambulantný úsek

Súčasťou Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny sú dve špecializované ambulancie. Anestéziologická ambulancia sa zameriava na predoperačnú prípravu pacientov pred plánovaným operačným výkonom  na pracoviskách FN, ale aj v iných zdravotníckych zariadeniach. Na ambulancii pracuje skúsený anestéziológ a sestra. Úlohou anestéziológa je podrobne preskúmať zdravotný stav pacienta a zhodnotiť jeho riziká vo vzťahu k anestézii. Vzhľadom k tomu, že na ambulanciu veľmi často prichádzajú pacienti, ktorí ešte neboli operovaní a ktorí nemajú skúsenosť s anestéziou, vyžadujú si citlivý a trpezlivý prístup. Lekár po zhodnotení všetkých okolností , pridružených ochorení a liekov, ktoré pacient užíva, navrhne najviac vyhovujúci spôsob anestézie. Pacientovi všetko podrobne vysvetlí  a zodpovie na jeho otázky. Následne pacient podpisuje informovaný súhlas. Sestra pripravuje dokumentáciu pacienta, vykonáva administratívne úlohy a manažuje vstup pacientov do ambulancie. Okrem uvedeného zabezpečuje chod ambulancie v súlade s hygienickým režimom kliniky. 

ambulant1 ambulant2

 

HARMONOGRAM PRÁCE NA ANESTÉZIOLOGICKEJ AMBULANCII

7.30 – 7.45 hod administratívne práce z predchádzajúceho dňa ( evidencia pôrodných epidurálnych analgézií, ktoré sa realizovali počas ÚPS, bodovanie, zakladanie operačných programov z predchádzajúceho dňa, kontrola a objednávanie liekov, ŠZM

7.45- 8.00 hod zozbieranie zdravotnej dokumentácie od pacientov, príprava zdravotnej dokumentácie lekárovi

8.00 -12.00 hod ordinačné hodiny, manažment vstupu pacientov do ambulancie, komunikácia a kontakt s pacientmi v čakárni, evidencia pacientov, kontrola výmenných lístkov, príprava zdravotnej dokumentácie, kontrola preukazu poistenca, príprava  a poučenie ohľadom vyplnenia dotazníka, asistencia pri vyšetrení pacienta, administratívna činnosť, evidencia liekov a ŠZM.

12.00 – 12.30 hod obedňajšia prestávka

12.30 – 14.30 ordinačné hodiny, vybavovanie pacientov podľa ordinácie lekára,  ordinačné hodiny, manažment vstupu pacientov do ambulancie, komunikácia a kontakt s pacientmi v čakárni, evidencia pacientov, kontrola výmenných lístkov, príprava zdravotnej dokumentácie, kontrola preukazu poistenca, príprava a poučenie ohľadom vyplnenia dotazníka, asistencia pri vyšetrení pacienta, administratívna činnosť, evidencia liekov a ŠZM.

14.30 – 15.00 hod príprava anestéziologických vyšetrení pacientov podľa operačného programu na nasledujúci deň, kopírovanie  anestéziologických príprav mimo rajónnych pacientov, zhromažďovanie údajov pre potreby štatistického spracovania, sledovaných dát,

15,00 – 15,30 hod upratovanie a dezinfekcia ambulancie.

Anestéziologická ambulancia: sa nachádza v Pavilóne chirurgických disciplín v časti A na prízemí.
Tel. kontakt: 033/ 59 38 916
Ordinačné hodiny:Pondelok až piatok 8.00 – 12.00 hod   12.30 – 14.30 hod.

bosacka beresova
Beáta Bošácka, sestra MUDr. Janka Bérešová, lekár

 

Algeziologická ambulancia sa špecializuje na liečbu chronickej bolesti. Svoju starostlivosť  poskytuje pre extramurálnych pacientov, ako aj hospitalizovaným pacientom formou konziliárnej činnosti. Extramurálni  pacienti sú poukazovaní na vyšetrenie odborným, alebo obvodným lekárom. Na algeziologickej ambulancii sa navrhne liečba bolesti a rozsah ďalších potrebných vyšetrení.  V liečbe sa využívajú farmakologické i nefarmakologické postupy, predovšetkým fyzikálna terapia. Ambulancia pracuje pod vedením lekárky, ktorá má okrem anestéziológie aj špecializáciu z algeziológie a sestra zo špecializáciou v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti. Sestra pripravuje dokumentáciu pacienta, vykonáva administratívne úlohy a manažuje vstup pacientov do ambulancie. Okrem uvedeného asistuje pri aplikácii fyzikálnej liečby a zabezpečuje chod ambulancie v súlade s hygienickým režimom kliniky. 

Lekárka Algeziologickej ambulancie

kubalakova

MUDr. Mária Kubaláková

 


Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Všeobecné informácie
Pacienti na lôžkovej časti Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny nepotrebujú osobnú bielizeň z dôvodu nepretržitého monitorovania všetkých životne dôležitých funkcií.
Šatstvo a osobné veci pacienta sú uložené na lôžkovej časti vo vyhradenom priestore. Prosíme Vás, aby ste tieto veci čo najskôr od nás prebrali. Zoznam vecí Vám odovzdá službukonajúca sestra a po kontrole potvrdíte ich prebratie svojim podpisom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí sa môžete obrátiť na manažérku dennej zmeny alebo vedúcu sestru.
Cennosti a peniaze si môže prevziať len najbližší príbuzný pacienta. Pri preberaní cenností je Vašou povinnosťou predložiť Váš občiansky preukaz. Sestra si po overení Vašej totožnosti zapíše číslo preukazu a cennosti Vám vydá proti podpisu. V prípade, že takáto osoba nie je, odovzdávame cennosti do ústavného trezoru FN Trnava a môžete sa na ne informovať na Správe FN.
Lieky, ktoré pacient užíval nie je potrebné nosiť na oddelenie. Všetku potrebnú liečbu dostane pacient u nás.
Možnosť použitia vlastnej posteľnej bielizne náš hygienický režim neumožňuje.
Potraviny - domácu mixovanú stravu môžete nosiť len po dohode s vedúcou sestrou alebo manažérkou dennej zmeny lôžkovej časti kliniky. Stravu v takomto prípade noste iba v malom množstve. Presné pravidlá si s Vami osobne dohodneme.
Pacient u nás v úvodnom období potrebuje mať najmä minerálku. Všetky nejasnosti konzultujte prosím s personálom kliniky.
Hygienické potreby - v záujme zabezpečenia kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti a v súlade s našim platným hygienickým režimom sa dvakrát denne realizuje celkový kúpeľ pacienta priamo na lôžku, ktorý je spojený s umývaním vlasov, holením u mužov ako aj kompletnou výmenou posteľnej bielizne. Z tohto dôvodu je potrebné, aby mal každý pacient svoje hygienické potreby. Zoznam týchto potrieb Vám poskytneme. Podrobné informácie o ošetrovateľskej starostlivosti Vám v prípade Vášho záujmu poskytne manažérka dennej zmeny alebo vedúca sestra kliniky.
Uspokojovanie kultúrnych a náboženských potrieb:
Návštevy duchovných a náboženské úkony sú na našej klinike povolené podľa závažnosti stavu pacienta v priebehu celých 24 hodín. Návštevu kňaza prosím ohláste službukonajúcemu lekárovi alebo sestre. Výber duchovného záleží na Vás. Ak neviete na koho sa máte obrátiť, personál našej kliniky Vám môže dohodnúť návštevu z najbližšej farnosti.

Informácie o zdravotnom stave pacienta
Informácie o zdravotnom stave pacienta Vám ochotne poskytne prednosta kliniky, primár kliniky alebo službukonajúci lekár kliniky. V prípade, že ste viacpočetná rodina, dohodnite sa prosím, kto sa bude na zdravotný stav Vášho príbuzného informovať. Veľmi nám tým ušetríte čas, ktorý môžeme venovať pacientom. Ak je Váš príbuzný práve prijatý na našu kliniku, nechajte nám prosím dostatočný časový priestor na jeho kompletné zaistenie a zahájenie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Chápeme Vaše rozpoloženie v takejto situácii, ale musíte mať na zreteli, že našou prioritou v tomto období je pacient a nie jeho príbuzní. Aby Sme Vám vedeli poskytnúť relevantné informácie, potrebujeme venovať čas diagnostike a liečbe. Ako náhle to stav Vášho príbuzného dovolí, vzdialime sa od neho a budeme Vás informovať. Akceptovaním sa navzájom sa určite vyhneme zbytočnému stresu a nervozite na oboch stranách.

Telefonické informácie o zdravotnom stave našich pacientov neposkytujeme.

Informácie o ošetrovateľskej starostlivosti
Našim cieľom je zabezpečiť komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o Vášho príbuzného tak, aby zohľadňovala jeho zdravotný stav. Jej súčasťou je kompletná hygienická starostlivosť o pacienta, úprava prostredia, polohovanie a prevencia vzniku preležanín, masáže, rehabilitácia, starostlivosť o príjem potravy, vyprázdňovanie. Ide o celý komplex činností, ktoré musia naše sestry a sanitárky zvládnuť popri náročnej odbornej činnosti. Niektorí pacienti však vzhľadom na ich často krát kritický stav netolerujú zmeny polôh. Napriekstarostlivosti sa preto môžu vyskytnúť rôzne komplikácie. V prípade, že máte otázky v tejto oblasti, informujte sa prosím u vedúcej sestry alebo u manažérky dennej zmeny.

Informácie týkajúce sa dokumentácie
Dokumentačné náležitosti (pracovné neschopnosti, kartičky poistenca, doklady, poistky, potvrdenia, zdravotná dokumentácia) má na starosti sestra pre zdravotnú dokumentáciu, tel. kontakt: 033/5938 807.

Preklad pacienta na iné oddelenie
O plánovanom preklade pacienta Vás bude informovať prednosta, primár, alebo lekár našej kliniky.

 

Pochvaly
Ak ste boli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u prednostky kliniky alebo u primárky kliniky. Ak ste boli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u vedúcej sestry alebo u manažérky dennej zmeny. Ak chcete vyjadriť pochvalu celému kolektívu našej kliniky, môžete to urobiť písomne na riaditeľstvo FN Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava.

Sťažnosti
Ak ste neboli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, sťažnosť môžete podať u prednostky kliniky alebo u primárky kliniky. Ak ste neboli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, sťažnosť môžete podať u vedúcej sestry alebo u manažérky dennej zmeny.


Návštevné hodiny

Denne  14:00 - 15:00,  16:00 - 17:00

Mimo návštevných hodín môžete prísť len so súhlasom prednostky, primárky alebo službukonajúceho lekára. Vzhľadom k tomu, že sme akútne oddelenie a prijímame pacientov s ohrozením života, môže sa Vám stať, že napriek návštevným hodinám Vám nebude umožnený vstup na návštevu alebo budete dlhšie čakať. V takomto prípade Vás žiadame o pochopenie a ohľaduplnosť. Personál našej kliniky Vám situáciu vždy objasní.

Režim návštev
Všetci pacienti ktorí sú hospitalizovaní na našej klinike si vyžadujú zvláštny hygienický režim. Je to najmä v záujme ich ochrany pred infekciou. Preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali naše zásady:
- po vstupe do filtra si umyte a vydezinfikujte ruky,
- oblečte si ochranný plášť tak, aby Vám vpredu zakrýval celý odev,
- vypnite si svoj mobilný telefón.

Používanie mobilných telefónov
Mobilné telefóny rušia činnosť našich prístrojov a monitorov, na ktorých sú pripojení Vaši príbuzní. V ich záujme si prosím vypnite mobilný telefón hneď vo vstupnom filtri. Z etických dôvodov a v záujme ochrany práv našich pacientov je zakázané ich fotografovať.


Ponuka nadštandardných služieb

Ako nadštandardnú službu poskytujeme 24 hodín dostupnú pôrodnú epidurálnu analgéziu (PEDA). Každá záujemkyňa o pôrodnú epidurálnu analgéziu je pred pôrodom vyšetrená a náležite poučená o výkone anestéziológom. Na tento účel ordinuje ambulancia na 3. poschodí GPK v utorok od 13.00 – 15.00 hod.

 

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

 

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava

 

 


Kontakty

Vedúca sestra
Číslo telefónu:
033/5938 891
e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Lôžková časť KAIM
Číslo telefónu:
033/5938 922

 

Anestéziologická ambulancia
Číslo telefónu:
033/5938 916

 

Ambulancia chronickej bolesti
Číslo telefónu:
033/5938 790, 033/5938 807

enie kliniky:

                                            

            MUDr. Daria Rábarová, PhD.                                      MUDr. Jarmila Železkovová, MBA

                    prednostka KAIM                                                                           primárka KAIM

                                            

                                              


                                                PhDr. Danka Lančaričová

                                                     vedúca sestra KAIM