Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny

História a charakteristika kliniky

KAIM FN Trnava poskytuje najvyššiu špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť pacientom všetkých oddelení a kliník FN a ako najvyššie pracovisko v Trnavskom kraji aj pacientom vyžadujúcim intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť z celého Trnavského samosprávneho kraja.

Klinika je umiestnená v Pavilóne chirurgických disciplín (PCHD), kde sa sústreďuje maximum činnosti kliniky, či už je to poskytovanie intenzívnej starostlivosti na lôžkovej časti, poskytovanie anestéziologickej starostlivosti a ambulantnej anestéziologickej starostlivosti. Algeziologická ambulancia je umiestnená v priestoroch pavilónu Hematologického a transfúzneho oddelenia (HTO) v starej časti nemocnice.

Poskytujeme tiež konziliárnu činnosť v oblasti resuscitológie a intenzívnej medicíny a predoperačné anestéziologické vyšetrenia na lôžku. Celkový počet lôžok na KAIM je 10.

 

Pomoc pri zlepšovaní a skvalitňovaní zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti:
Veľmi nám záleží na úrovni poskytovania našej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Váš názor je pre nás dôležitý. Budeme veľmi radi, ak si nájdete chvíľku času a podelíte sa s nami o Vaše skúsenosti, či už boli pozitívne alebo negatívne. Vo vstupnom filtri nájdete dotazníky spokojnosti. Prosíme Vás o ich anonymné vyplnenie a vhodenie do schránky.

Chcete nám vyjadriť poďakovanie a podporiť náš ďalší rozvoj a zlepšenie vybavenia našej kliniky a neviete akým spôsobom?
SOMNUS – je naše občianske združenie na ktoré nám môžete venovať 2% Vašich daní v roku 2014, prispieť na číslo nášho účtu VÚB - 298 966 415 7/0200

Stiahnite si tlačivo k darovaniu 2% z dane

Veríme, že aj s Vašou pomocou a porozumením zabezpečíme kvalitnú lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť Vášmu blízkemu.


Jednotky a ambulancie kliniky

ANESTÉZIOLOGICKÝ ÚSEK

Zabezpečuje podávanie celkovej a regionálnej anestézie na 7 sálach komplexu operačných sál. V tomto operačnom trakte sa podávajú anestézie pacientom z Chirurgickej, Traumatologicko-ortopedickej kliniky, pacientom z Urologického, ORL a Očného oddelenia. U pacientov hlavne z Chirurgickej kliniky zavádzame aj epidurálne katétre v rámci liečby bolesti, na vazodilatačnú terapiu alebo na tlmenie pooperačných bolestí. Z techník regionálnej anestézie používame štandardne spinálnu a epidurálnu anestéziu, blokády nervov a nervových pletení na hornej a dolnej končatine, napr. cervikálny blok, vertikálny infraklavikulárny blok, foot blok. V starom nemocničnom pavilóne sa podáva anestézia na 2 operačných a 1 zákrokovej sále na Gynekologicko-pôrodníckej klinike a 1 operačnej sále na Gynekologicko-pôrodníckej klinike.

Anestéziologický tím v zložení lekár - anestéziológ a anestéziologická sestra poskytujú aj krátkodobé anestézie pri diagnostických a liečebných úkonoch (CT a MR vyšetrenia, bronchofibroskopie, gastrofibroskopie, kardioverzie, trepanobiopsie, elektrokonvulzívna terapia a kolonoskopie).

Anestéziológovia zabezpečujú aj anestéziologické predoperačné prípravy u hospitalizovaných pacientov na lôžku.

 

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Zabezpečuje komplexnú starostlivosť o kriticky chorých pacientov. K dispozícii máme 10 moderne vybavených lôžok. V lôžkovej časti sú hospitalizovaní pacienti, u ktorých došlo v dôsledku úrazu, intoxikácie alebo iného ochorenia ku zlyhávaniu životne dôležitých funkcií.

Z pohľadu priestorového, prístrojového vybavenia a personálneho zaistenia dosahuje klinika európske parametre. Z prístrojového vybavenia máme k dispozícii napríklad prístroj na neinvazívne monitorovanie hemodynamických parametrov (využíva sa pri optimalizácii liečby pacientov so zlyhávajúcim obehom).

 

 

AMBULANTNÁ ČASŤ

Anestéziologická ambulancia
Zabezpečuje vyšetrenie a anestéziologickú prípravu pacientov podstupujúcich plánované operačné výkony vo FN Trnava ako aj v iných nemocničných zariadeniach. Poskytujeme aj možnosť objednať sa na vyšetrenie na konkrétny čas. Ide o platenú službu a jej cena je 7 EUR.

Anestéziologická ambulancia sa nachádza na prízemí Pavilónu chirugických disciplín v časti A v priestoroch endoskopických vyšetrovacích metód.

Kontakt: 

033/5938 916


Ordinačné hodiny:
Pondelok až piatok  8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Administratívna činnosť  14:30 - 15:00

 

Ambulancia chronickej bolesti
Zabezpečuje liečbu pacientov s dlhotrvajúcimi bolesťami rôznej etiológie ako i liečbu bolesti u onkologických pacientov. Liečbu bolesti poskytuje hospitalizovaným i nehospitalizovaným pacientom.

Kontakt: 

033/5938 790

mimo ordinačných hodín - 033/5938 807


Ordinačné hodiny:
Pondelok  8:00 - 12:00

Štvrtok  8:00 - 12:00


Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Všeobecné informácie
Pacienti na lôžkovej časti Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny nepotrebujú osobnú bielizeň z dôvodu nepretržitého monitorovania všetkých životne dôležitých funkcií.
Šatstvo a osobné veci pacienta sú uložené na lôžkovej časti vo vyhradenom priestore. Prosíme Vás, aby ste tieto veci čo najskôr od nás prebrali. Zoznam vecí Vám odovzdá službukonajúca sestra a po kontrole potvrdíte ich prebratie svojim podpisom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí sa môžete obrátiť na manažérku dennej zmeny alebo vedúcu sestru.
Cennosti a peniaze si môže prevziať len najbližší príbuzný pacienta. Pri preberaní cenností je Vašou povinnosťou predložiť Váš občiansky preukaz. Sestra si po overení Vašej totožnosti zapíše číslo preukazu a cennosti Vám vydá proti podpisu. V prípade, že takáto osoba nie je, odovzdávame cennosti do ústavného trezoru FN Trnava a môžete sa na ne informovať na Správe FN.
Lieky, ktoré pacient užíval nie je potrebné nosiť na oddelenie. Všetku potrebnú liečbu dostane pacient u nás.
Možnosť použitia vlastnej posteľnej bielizne náš hygienický režim neumožňuje.
Potraviny - domácu mixovanú stravu môžete nosiť len po dohode s vedúcou sestrou alebo manažérkou dennej zmeny lôžkovej časti kliniky. Stravu v takomto prípade noste iba v malom množstve. Presné pravidlá si s Vami osobne dohodneme.
Pacient u nás v úvodnom období potrebuje mať najmä minerálku. Všetky nejasnosti konzultujte prosím s personálom kliniky.
Hygienické potreby - v záujme zabezpečenia kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti a v súlade s našim platným hygienickým režimom sa dvakrát denne realizuje celkový kúpeľ pacienta priamo na lôžku, ktorý je spojený s umývaním vlasov, holením u mužov ako aj kompletnou výmenou posteľnej bielizne. Z tohto dôvodu je potrebné, aby mal každý pacient svoje hygienické potreby. Zoznam týchto potrieb Vám poskytneme. Podrobné informácie o ošetrovateľskej starostlivosti Vám v prípade Vášho záujmu poskytne manažérka dennej zmeny alebo vedúca sestra kliniky.
Uspokojovanie kultúrnych a náboženských potrieb:
Návštevy duchovných a náboženské úkony sú na našej klinike povolené podľa závažnosti stavu pacienta v priebehu celých 24 hodín. Návštevu kňaza prosím ohláste službukonajúcemu lekárovi alebo sestre. Výber duchovného záleží na Vás. Ak neviete na koho sa máte obrátiť, personál našej kliniky Vám môže dohodnúť návštevu z najbližšej farnosti.

Informácie o zdravotnom stave pacienta
Informácie o zdravotnom stave pacienta Vám ochotne poskytne prednosta kliniky, primár kliniky alebo službukonajúci lekár kliniky. V prípade, že ste viacpočetná rodina, dohodnite sa prosím, kto sa bude na zdravotný stav Vášho príbuzného informovať. Veľmi nám tým ušetríte čas, ktorý môžeme venovať pacientom. Ak je Váš príbuzný práve prijatý na našu kliniku, nechajte nám prosím dostatočný časový priestor na jeho kompletné zaistenie a zahájenie zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Chápeme Vaše rozpoloženie v takejto situácii, ale musíte mať na zreteli, že našou prioritou v tomto období je pacient a nie jeho príbuzní. Aby Sme Vám vedeli poskytnúť relevantné informácie, potrebujeme venovať čas diagnostike a liečbe. Ako náhle to stav Vášho príbuzného dovolí, vzdialime sa od neho a budeme Vás informovať. Akceptovaním sa navzájom sa určite vyhneme zbytočnému stresu a nervozite na oboch stranách.

Telefonické informácie o zdravotnom stave našich pacientov neposkytujeme.

Informácie o ošetrovateľskej starostlivosti
Našim cieľom je zabezpečiť komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o Vášho príbuzného tak, aby zohľadňovala jeho zdravotný stav. Jej súčasťou je kompletná hygienická starostlivosť o pacienta, úprava prostredia, polohovanie a prevencia vzniku preležanín, masáže, rehabilitácia, starostlivosť o príjem potravy, vyprázdňovanie. Ide o celý komplex činností, ktoré musia naše sestry a sanitárky zvládnuť popri náročnej odbornej činnosti. Niektorí pacienti však vzhľadom na ich často krát kritický stav netolerujú zmeny polôh. Napriekstarostlivosti sa preto môžu vyskytnúť rôzne komplikácie. V prípade, že máte otázky v tejto oblasti, informujte sa prosím u vedúcej sestry alebo u manažérky dennej zmeny.

Informácie týkajúce sa dokumentácie
Dokumentačné náležitosti (pracovné neschopnosti, kartičky poistenca, doklady, poistky, potvrdenia, zdravotná dokumentácia) má na starosti sestra pre zdravotnú dokumentáciu, tel. kontakt: 033/5938 807.

Preklad pacienta na iné oddelenie
O plánovanom preklade pacienta Vás bude informovať prednosta, primár, alebo lekár našej kliniky.

 

Pochvaly
Ak ste boli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u prednostky kliniky alebo u primárky kliniky. Ak ste boli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, pochvalu môžete vyjadriť u vedúcej sestry alebo u manažérky dennej zmeny. Ak chcete vyjadriť pochvalu celému kolektívu našej kliniky, môžete to urobiť písomne na riaditeľstvo FN Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava. 


Sťažnosti
Ak ste neboli spokojní s prístupom lekára a s úrovňou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, sťažnosť môžete podať u prednostky kliniky alebo u primárky kliniky. Ak ste neboli spokojní s prístupom sestry a s úrovňou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, sťažnosť môžete podať u vedúcej sestry alebo u manažérky dennej zmeny.


Návštevné hodiny

Denne  14:00 - 15:00,  16:00 - 17:00

Mimo návštevných hodín môžete prísť len so súhlasom prednostky, primárky alebo službukonajúceho lekára. Vzhľadom k tomu, že sme akútne oddelenie a prijímame pacientov s ohrozením života, môže sa Vám stať, že napriek návštevným hodinám Vám nebude umožnený vstup na návštevu alebo budete dlhšie čakať. V takomto prípade Vás žiadame o pochopenie a ohľaduplnosť. Personál našej kliniky Vám situáciu vždy objasní.

Režim návštev
Všetci pacienti ktorí sú hospitalizovaní na našej klinike si vyžadujú zvláštny hygienický režim. Je to najmä v záujme ich ochrany pred infekciou. Preto Vás žiadame, aby ste rešpektovali naše zásady:
- po vstupe do filtra si umyte a vydezinfikujte ruky,
- oblečte si ochranný plášť tak, aby Vám vpredu zakrýval celý odev,
- vypnite si svoj mobilný telefón.

Používanie mobilných telefónov
Mobilné telefóny rušia činnosť našich prístrojov a monitorov, na ktorých sú pripojení Vaši príbuzní. V ich záujme si prosím vypnite mobilný telefón hneď vo vstupnom filtri. Z etických dôvodov a v záujme ochrany práv našich pacientov je zakázané ich fotografovať.


Ponuka nadštandardných služieb

Ako nadštandardnú platenú službu poskytujeme 24 hodín dostupnú pôrodnú epidurálnu analgéziu (PEDA). 

Cena za tento výkon je 130 EUR. Každá záujemkyňa o pôrodnú epidurálnu analgéziu je pred pôrodom vyšetrená a náležite poučená o výkone anestéziológom.

 

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

 

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava

 


Kontakty

Vedúca sestra
Číslo telefónu:
033/5938 891
e-mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Lôžková časť KAIM
Číslo telefónu:
033/5938 922

 

Anestéziologická ambulancia
Číslo telefónu:
033/5938 916

 

Ambulancia chronickej bolesti
Číslo telefónu:
033/5938 790, 033/5938 807