Chirurgická klinika

Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Všeobecné informácie pre pacienta po prijatí na oddelenie a uložení na izbu:
- prezlečte sa do osobnej bielizne (ak nemáte, dostanete ústavnú)
- šatstvo si môžete uložiť do skrinky na izbe (v takom prípade zodpovedáte za svoje veci) alebo do ústavnej šatne (zabezpečí sestra)
- osobné veci si skontrolujte, peniaze a cenné veci si môžete v spolupráci so sestrou uložiť do trezoru, ktorý sa nachádza na JIS Chirurgickej kliniky
- väčší obnos peňazí odovzdajte príbuzným
- lieky, ktoré užívate, buď odovzdajte sestre (budete ich užívať pod jej kontrolou), alebo lieky ukážte sestre a informujte ju o spôsobe užívania (najlepšie na zozname s presným dávkovaním)
- možnosť použitia vlastnej posteľnej bielizne s povolením vedúcej sestry
- menom označené potraviny si môžete uložiť do chladničky v kuchynke, za ich stratu však nemôžeme niesť zodpovednosť
- v prípade, že máte nejasnosti o príjme jedla pred vyšetreniami, treba túto otázku konzultovať s lekárom, resp. sestrou.

Povinnosti pacienta:
- riaďte sa pokynmi lekárov a sestier
- po prijatí až do vyšetrenia lekárom sa zdržiavajte na izbe
- udržiavajte čistotu a poriadok (na stolíkoch, izbách a ostatných priestoroch)
- počas vizity sa zdržujte na izbe až do jej ukončenia
- po podaní infúzií a injekcií zotrvajte určitý čas na lôžku
- dodržiavajte denný režim – viď nižšie
- vzďaľovanie sa z oddelenia je povolené len so súhlasom sestry

Denný program oddelenia:
5:00
odbery na lab. vyšetrenia, meranie teploty, podávanie ranných liekov
6:00 - 7:00
ranná hygiena, úprava lôžka
7:00 - 7:30
poriadok na izbe, príprava na operáciu
7:30 - 8:30
vizita, raňajky
8:30 - 11:30
konziliárne vyšetrenia, rhb. procedúry, podávanie infúzií a injekcií, prepustenia
11:30 - 12:00
obed, obedňajšie ordinácie
12:30 - 14:30
poobedňajší kľud, vyšetrenie prijatých pacientov, písanie prepúšťacích správ
14:30 - 15:00
meranie telesnej teploty, ordinácie novým pacientom
15:00 - 17:30
rehabilitácia, kultúra, návštevy
17:30 - 18:00
večera, večerné ordinácie
18:00 - 21:00
voľný program, TV, iné
21:00 - 21:30
podávanie večerných injekcií, niektorých medikácií
21:30 - 22:00
príprava na spánok, večerná toaleta
22:00 - 5:00
nočný kľud

Uspokojovanie kultúrnych a náboženských potrieb:
- možnosť sledovania TV do 22:00
- návštevy duchovných a náboženské úkony povolené od 15:00 do 22:00 v inom čase po dohode s ošetrujúcim lekárom
- možnosť nedeľňajších omší v kaplnke v areáli nemocnice

Postup pri prepustení pacienta:
- odovzdať všetky zapožičané veci
- predbežnú prepúšťaciu správu dostanete hneď, definitívna správa je zasielaná obvodnému lekárovi do 3 dní
 
Sťažnosti pacientov:
Prvý krok - pokus o vydiskutovanie problému s osobou, na ktorú sa chcete sťažovať
Druhý krok - ak bol prvý krok neúspešný:
a) sťažnosť na sestru podávajte u vedúcej sestry
b) sťažnosť na lekára podávajte u primára oddelenia
c) sťažnosť na vedúcu sestru podávajte u primára oddelenia
d) sťažnosť na primára podávajte u riaditeľa FN
e) sťažnosť na chod oddelenia podávajte u primára alebo vedúcej sestry

Naším zámerom je aj s Vašou pomocou a porozumením zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, príjemný pobyt a skoré uzdravenie.