Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov

Oboznámenie dotknutých osôb s informáciami potrebnými k spracúvaniu ich osobných údajov

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

(ďalej ako „Oboznámenie“)

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75  Trnava, IČO: 00610381, zriadená Zriaďovacou  listinou MZ SR č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.06.1991, v znení neskorších rozhodnutí   (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

Prevádzkovateľ je štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a  v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje zdravotnú starostlivosť – ústavnú, ambulantnú a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z.z.“) a to za podmienok ustanovených v zákone 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ prevádzkuje zdravotnícke zariadenie v príslušných  medicínskych odboroch na základe rozhodnutia vydaného Trnavským samosprávnym krajom.

Prevádzkovateľ je zdravotníckym zariadením, ktorému ste poskytli osobné údaje  (ďalej len „OÚ) v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a ktorý určuje účel ich spracúvania, prostriedky spracúvania OÚ, bezpečnostné opatrenia pri spracúvaní OÚ a nesie zodpovednosť za ich spracúvanie a pod. Prevádzkovateľ spracúva OÚ výlučne v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok stanovených zákonom. Jedná sa  o osobitnú kategóriu OÚ nevyhnutných na ochranu života a zdravia pacienta.

Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas a neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie. Prevádzkovateľ vedie zdravotnú dokumentáciu v písomnej forme a  používa nemocničný informačný systém MEDEA, v ktorom spracúva informácie o zdravotnom stave dotknutej osoby vrátane OÚ. 

Prevádzkovateľ Vám poskytne všetky informácie o spracúvaní OÚ prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorú môžete kontaktovať na tel. č.: 033/5938174,  alebo mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

2. Výklad niektorých pojmov

Dotknutá osoba - každá fyzická osoba, ktorej OÚ sa spracúvajú.

Prevádzkovateľ - každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania OÚ a spracúva OÚ vo vlastnom mene.

Sprostredkovateľ - každý, kto spracúva OÚ v mene Prevádzkovateľa.

Príjemca – každý, komu sa OÚ poskytnú, bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu.

3. Právny základ je odôvodnenie zákonnosti spracúvania OÚ. Spracúvanie je zákonné, ak ich spracúvanie je nevyhnuté podľa osobitného predpisu a nevyhnuté na ochranu života a zdravia dotknutej osoby (napr. zákon č. 576/2004 Z.z., zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...)

4. Účel spracúvania OÚ poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 576/2004 Z.z. Prevádzkovateľ sprácúva OÚ dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul
 • dátum narodenia
 • rodné číslo
 • trvalý pobyt/bydlisko
 • tel. číslo

5. Príjemcovia OÚ - k OÚ má prístup Prevádzkovateľ a zamestnanci Prevádzkovateľa, ako aj externé spoločnosti zabezpečujúce služby pre Prevádzkovateľa. Zamestnanci Prevádzkovateľa poverení spracúvaním OÚ sú poučení o zásadách spracúvania OÚ a o postupoch pri spracúvaní OÚ, ktoré sú stanovené internými predpismi Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ  poskytuje OÚ príjemcom taxatívne uvedeným v zákone č. 576/2004 Z.z.

6. Doba uchovávania OÚ - za zabezpečenie a uchovávanie OÚ zo zdravotnej dokumentácie zodpovedá Prevádzkovateľ podľa príslušných ustanovení zákona č. 576/2004 Z.z.  Prevádzkovateľ uchováva zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

Kategórie OÚ zaraďuje Prevádzkovateľ do skupín podľa registratúrneho poriadku, v ktorom sú stanovené lehoty na uchovávanie OÚ v zmysle platných právnych predpisov.

 

7. Práva Dotknutých osôb

Právo na informácie

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ ktoré sa jej týkajú,  ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto OÚ, ako aj informácie o:

a) účele a právnom základe spracúvania OÚ,

b) kategórii spracúvaných OÚ,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania OÚ, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) práve požadovať od Prevádzkovateľa

-       opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby,

-       ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania,

-       prenosnosť OÚ,

f) práve podať návrh na začatie konania na úrad, ktorý okrem iného vykonáva dozor nad ochranou OÚ.

Právo na opravu OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa jej týkajú.

Právo na vymazanie („zabudnutie“) - dotknutá osoba má vo všeobecnosti v zmysle čl. 17 ods. 1 a ods. 2 nariadenia GDPR právo na vymazanie OÚ.

Právo na obmedzenie spracúvania OÚ - dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba namieta správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť OÚ,
 • spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účel spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba nauplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba namietala ich spracúvanie podľa § 27 ods. 1 a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ vždy, keď Dotknutá osoba namietne spracovanie OÚ na základe jedného a / alebo viacerých dôvodov uvedených vyššie, obmedzí spracúvanie OÚ. V prípade obmedzenia spracúvania OÚ berie Dotknutá osoba na vedomie, že obmedzenie spracúvania OÚ vykoná Prevádzkovateľ len v takom rozsahu, aby mohol plniť zákonné povinnosti.

Právo na prenosnosť osobných údajov  - dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, ak je to zákonné a ak nie je daný zákaz na spracúvanie týchto OÚ. 

8. Oznamovacia povinnosť Prevádzkovateľa - oznámi každému príjemcovi OÚ každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania OÚ.

9. Právo podať sťažnosť - Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. 

 

10.  Právne predpisy o ochrane OÚ

 • nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OÚ a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
 • Chartu základných práv Európskej Únie
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky
 • Interné predpisy.

Keďže Prevádzkovateľ dbá na ochranu Vašich OÚ prijal interné predpisy, prostredníctvom ktorých realizuje ochranu Vašich OÚ.

Prevádzkovateľ stanovil internými predpismi základné povinnosti a opatrenia, aby OÚ boli  spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť OÚ, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

V Trnave, dňa 24. 05. 2018