Geriatrické oddelenie

História a charakteristika

Geriatrické oddelenie FN Trnava vzniklo od 1. júla 2011 transformáciou z Oddelenia dlhodobo chorých, ktoré bolo založené v r. 2001.

Disponuje 26 lôžkami. Je umiestnené na 3. poschodí Interného pavilónu. Disponuje dvoj a trojlôžkovými izbami, jednou 5-lôžkovou izbou a jednou nadštandardnou jednolôžkovou izbou.

 Geriatrické oddelenie poskytuje akútnu špecializovanú geriatrickú starostlivosť. Slúži na diferenciálnu diagnostiku a liečbu prevažne interných ochorení, najmä v prípadoch komplikovaných multimorbiditou a prítomnosťou geriatrických syndrómov. Hospitalizuje pacientov vo veku nad 65 rokov, najmä takých, ktorí majú okrem základného ochorenia charakteristické geriatrické komplikácie ako sú zhoršenie pohyblivosti, porucha kognitívnych funkcií, malnutrícia, inkontinencia moču a stolice, závažné zmyslové poruchy, polymorbidita, potreba pomoci v bežných denných činnostiach, zložitá sociálna situácia.

Všetci pacienti vo veku nad 85 rokov s akútnymi ochoreniami v oblasti vnútorných chorôb by mali byť hospitalizovaní na Geriatrickom oddelení (pokiaľ nevyžadujú starostlivosť na JIS, ktorou Geriatrické oddelenie nedisponuje). Dôležitý je komplexný multidisciplinárny prístup podmienený multimorbiditou a starobnými zmenami organizmu. Pre geriatriu je typické geriatrické posudzovanie so zhodnotením funkčného potenciálu geriatrického pacienta potrebného pre diagnostiku, stanovenie cieľov liečby, rehabilitáciu a zaistenie pokračovania zdravotnej starostlivosti.

Prijímame resp. objednávame pacientov v indikovaných prípadoch doporučených na hospitalizáciu obvodným lekárom, geriatrom, prípadne pacientov z interného centrálneho príjmu po konzultácii s primárkou Geriatrického oddelenia alebo jej zástupkyňou počas pracovných dní v závislosti od kapacitných a personálnych možností oddelenia. Na Geriatrické oddelenie je možné aj prekladať pacientov z iných oddelení neinternistického zamerania v prípade akútnych a hlavne interných komplikácií, prípadne akútne zhoršených chronických interných ochorení u geriatrického pacienta. Poskytujeme geriatrické konziliárne vyšetrenie na iných oddeleniach, predovšetkým pred plánovanými prekladmi na naše oddelenie. Geriatrické oddelenie úzko spolupracuje s fyziatricko-rehabilitačnou ambulanciou ako aj so sociálnou sestrou Fakultnej nemocnice Trnava.