Hematologické oddelenie

História a charakteristika

Hematologické oddelenie je členené na laboratórnu časť, ambulantnú časť a krvnú banku.

V hematologickej ambulancii realizujeme diagnostiku a liečbu anémií, vrodených a získaných porúch zrážania krvi, myelodysplázií a myeloproliteratívnych a lymfoproliferatívnych ochorení. Podávame ambulantne cytostatiká a transfúzne lieky, realizujeme venepunkcie, punkcie a trepanobiopsie kostnej drene. Zabezpečujeme liečbu hemofílie koncentrátmi koagulačných faktorov. Vykonávame konzília pre klinické oddelenia FN.

Laboratórna časť – realizujeme základné a špeciálne hematologické a hemokoagulačné vyšetrenia, vyšetrenia bunkovej imunity, imunohematologické vyšetrenia.

Krvná banka pozostáva z krvného skladu a imunohematologického laboratória. V krvnom sklade sa realizuje nákup, skladovanie a expedovanie transfúznych liekov na jednotlivé oddelenia a kliniky, eviduje a zabezpečuje riešenie transfúznych reakcií. V imunohematologickom laboratóriu realizujeme vyšetrenie krvnej skupiny, skríning antierytrocytových protilátok a predtransfúzne vyšetrenia.