Hematologické oddelenie

Ponuka nadštandardných služieb

Ponúkame možnosť vyšetrenia rôznych hematologických parametrov a výkonov a vyšetrenia hematológom aj na vyžiadanie pacientom. Odber vzorky krvi pre samoplatcov vieme zabezpečiť v našej ambulancii v pracovné dni po 10.00 hod.

Takéto výkony nie sú hradené poisťovňou a pacient si ich hradí podľa aktuálnej Smernice, ktorou sa ustanovuje postup, spôsob a výška platieb za poskytnuté služby vo Fakultnej nemocnici Trnava pre obyvateľstvo v súlade so zákonom NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava