Interná klinika

Príjem pacienta na kliniku a organizačné informácie

Príjem pacientov na Internú kliniku sa uskutočňuje prostredníctvom Centrálneho príjmu, ktorý sa nachádza na prízemí Pavilónu chirurgických disciplín, kde sú poukázaní pacienti na neodkladnú hospitalizáciu, ako aj objednaní pacienti. Pacienti s naliehavými, život ohrozujúcimi, kardiologickými stavmi sú prijímaní priamo na JIS koronárnu.

 

Všeobecné informácie pre pacienta po prijatí na Kliniku:
Súčasťou prijatia pacienta je hygienická očista primeraná zdravotnému stavu pacienta.
Pri prijatí do zariadenia sa pacient umiestni na vydezinfikované a dekontaminované lôžko.
V zdravotníckych zariadeniach sa musí používať posteľná bielizeň tohto zariadenia (Nariadenie vlády SR 331/2006 Z.z.). Výmena sa vykonáva 1 x týždenne, resp. vždy po znečistení.
Zariadenie Vám poskytne čistú (dekontaminovanú) bielizeň. Podľa charakteru ochorenia môžete používať aj vlastnú osobnú bielizeň.
Ak sú na izbách šatníky, osobné veci a šaty si môžete uložiť do týchto skriniek s kľúčom. V tomto prípade si sami zodpovedáte za odložené veci. Ak na izbe nie sú k dispozícii šatníky s kľúčom, váš odev, prípadne iné osobné veci, vám uloží po spísaní a vašom podpise službukonajúca sestra, resp. sanitárka do spoločnej šatne kliniky.
Peniaze a iné cennosti podľa vášho rozhodnutia odovzdáte príbuzným alebo si ich počas hospitalizácie na klinike uložíte v ústavnom trezore.
Na pracoviskách akútnej a intenzívnej medicíny sa civilný odev a obuv pacientov neukladá na izbách.
Ak ide o náhle, život ohrozujúce ochorenie, neodkladne budú informovaní príbuzní (ak o prijatí na oddelenie nevedeli).

 

Povinnosti pacienta
Liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.
Lieky, zdravotné pomôcky, či diétne stravovanie vám poskytne zdravotnícke zariadenie. O spôsobe výživy rozhoduje lekár. O vhodnosti konzumácie nealkoholických nápojov sa poraďte s ošetrujúcim lekárom, resp. sestrou, aby bolo zabezpečené vylúčenie nevhodného výberu nápojov. V prípade, že máte so sebou lieky, ktoré vám odporúčal lekár z iného medicínskeho odboru, je potrebné na to upozorniť ošetrujúceho lekára, resp. sestru.
Ak vám prinesú v rámci vašej diéty potraviny z domu, tieto je potrebné uložiť označené menom a dátumom do chladničky v kuchynke. Za ich prípadnú stratu však neručíme. V žiadnom prípade nemožno potraviny (podliehajúce skaze) odkladať do okna alebo do nočného stolíka.
Ošetrujúci lekár Vás bude informovať o diagnostickom a liečebnom pláne a možnostiach navrhovaných postupov, ako aj o rizikách vášho odmietnutia poskytnutia zdravotníckej starostlivosti. Na poskytnutie zdravotníckej starostlivosti sa vyžaduje „informovaný súhlas“ pacienta, ktorý máte právo kedykoľvek slobodne odvolať.
Riaďte sa pokynmi lekárov a sestier.
Po uložení na lôžko až do vyšetrenia, resp. vizity vášho ošetrujúceho lekára sa zdržiavajte na izbe.
Udržiavajte čistotu a poriadok na stolíkoch, v izbách a v ostatných priestoroch.
Počas vizity sa zdržujte na izbe až do jej ukončenia.
Po podaní infúzií a injekcií je potrebné zotrvať na lôžku aspoň 15 - 20 minút.
Dodržiavajte denný režim - viď nižšie. Závažné porušovanie stanoveného režimu môže viesť k prepusteniu z disciplinárnych dôvodov.
V určenom čase sa nesmie opustiť oddelenie, v prípade nutnosti (iba v rámci zdravotníckeho zariadenia) si vyžiadajte súhlas lekára alebo príslušnej sestry.

 

Informácie o dennom programe kliniky:
6:00 - 7:00
podávanie časovaných liekov
príprava na plánované vyšetrenia (očistná klyzma)
meranie telesnej teploty
ranná toaleta, úprava lôžka
odber biologického materiálu na vyšetrenia
podávanie rannej dávky liekov
7:00 - 8:00
preväzy rán, dekubitov, defektov…
aplikácia inzulínu
raňajky
8:00 - 9:00
príprava na vizitu - poriadok na izbách
9:00 - 12:00
vizita ošetrujúceho lekára
vizita prednostu, resp. primára kliniky podľa harmonogramu
prijatie nových pacientov
aplikácia infúzií, injekcií...
12:00 - 13:00
aplikácia inzulínu
podávanie obedňajšej dávky liekov
obed
13:00 - 15:00
konziliárne vyšetrenia
popoludňajší odpočinok - pacienti sa zdržiavajú na lôžku
prepúšťanie pacientov
15:00 - 16:00
prípadná lekárska, resp. sesterská vizita
olovrant
16:00 - 17:00
meranie telesnej teploty
odber biologického materiálu
voľný program
17:00 - 18:00
večera
podávanie večernej dávky liekov
18:00 - 19:00
vysvetlenie plánovaných vyšetrení k budúcemu dňu; príprava na vyšetrenia (očistná klyzma)
večerná toaleta
19:00 - 22:00
vlastný program pri zachovaní liečebného režimu
podľa potreby odber biologického materiálu (glykémia)
druhá večera pre diabetikov
22:00 - 6:00
nočný kľud