Neurologické oddelenie

 

Charakteristika

Náplňou práce Neurologického oddelenia je diagnostika a liečba celého spektra neurologických ochorení. Hospitalizovaným pacientom je poskytovaná starostlivosť na Cerebrálnej jednotke a dvoch štandardných neurologických oddeleniach. Ambulantná starostlivosť je zabezpečená v ambulantnej časti na konziliárnej neurologickej ambulancii, špecializovaných poradniach a dennom stacionári. Oddelenie zabezpečuje konziliárne vyšetrenia pre ostatné oddelenia nemocnice a mimo pracovnú dobu pre celú spádovú oblasť.

Pre spádovú oblasť Trnavskej nemocnice zabezpečujeme široké spektrum pomocných vyšetrení v nadštandardne vybavených laboratóriách:
•  elektroencefalografické (EEG) vyšetrenie, long-term video-EEG monitoring
•  elektromyografické (EMG) vyšetrenie
•  vyšetrenie evokovaných potenciálov, zrakových, sluchových a somatosenzorických
•  ultrazvukové vyšetrenie (triplexné vyšetrenie extrakraniálnych prívodných mozgových ciev)
•  transkraniálny doppler, transkraniálny farebne kódovaný doppler, TCD monitoring


Oddelenia, špecializované centrá a ambulancie

LÔŽKOVÁ ČASŤ

Lôžková časť Neurologického oddelenia FN Trnava poskytuje formou hospitalizácie na 47 lôžkach komplexnú liečebnú a diagnostickú činnosť v celom rozsahu neurologických ochorení. Na každom oddelení sú vyčlenené 3 lôžka (spolu 6) s osobitnou lekárskou a ošetrovateľskou starostlivosťou (intermediárne jednotky).

Cerebrovaskulárna jednotka
Pacientom poskytujeme intenzívnu starostlivosť s akútnymi neurologickými ochoreniami, najmä pacientom s cievnymi mozgovými príhodami, záchvatovými a neuromuskulárnymi ochoreniami. Lokalizovaná je na druhom poschodí Neurologického pavilónu.

Lokalizácia: 2. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod K

Kontakt: 00421335938467

Počet lôžok: 7

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Neurologické oddelenie Ženy

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938461

Počet lôžok: 20

Staničná sestra: Emília Kunovská

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Neurologické oddelenie Muži

Lokalizácia: 2. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

Kontakt: 00421335938454

Počet lôžok: 20

Staničná sestra: Lucia Pažitková

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Špecializované centrá:

Centrum pre sclerosis multiplex

Centrum pre sclerosis multiplex pri Neurologickom oddelení FN Trnava bolo otvorené v januári 2007. Venuje sa diagnostike a terapii roztrúsenej sklerózy.


Diagnostika: kompletná ambulantná diagnostika – zobrazovacie vyšetrenia (MRI), evokované potenciály, využitie lôžkového oddelenia v prípade potreby.


Terapia: liečba akútnych atakov (na stacionári alebo formou hospitalizácie), chronická terapia liekmi ovplyvňujúcimi priebeh ochorenia (DMT: interferón beta, glatiramer acetát, natalizumab, fingolimod, alemtuzumab, dimetylfumarát, fingolimod, teriflunomid), imunosupresivnej terapie (perorálnej aj parenterálnej vrátane aplikácie cyklofosfamidu a mitoxantronu), ďalšej symptomatickej terapie

 

Na ambulancii centra pre SM sa ordinuje denne od 07:30 do 15:30.

 

Sestry centra pre SM

Emília Kunovská

Katarína Koleňáková

 

Kontakt: 0335938405, 406

 

lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod U


Cerebrovaskulárne pracovisko

 

Cerebrovaskulárne pracovisko poskytuje komplexnú špecializovanú starostlivosť pacientom s cievnou mozgovou príhodou. V roku 2004 bola založená Cerebrálna jednotka Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava, ktorá prevzala starostlivosť o pacientov v akútnej fáze  cievnej mozgovej príhody. V roku 2005 bol ako jeden z prvých v SR spustený trombolytický program, v rámci ktorého bola podávaná moderná rekanalizačná liečba pre pacientov s mozgovým infarktom v časovom okne do 4.5 hodiny od vzniku príznakov. Počtom trombolyzovaných pacientov patríme na popredné miesto v rámci SR.

 

V roku 2013 sa na našom pracovisku spustil program endovaskulárnej liečby NCMP najskôr v spolupráci s Klinikou diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCh Bratislava v rámci Rádiodiagnostickej klinike FN Trnava. V roku 2015 bola endovaskulárna liečba NCMP európskymi autoritami schválená ako odporúčaná liečba na základe údajov medicíny založenej na dôkazoch a teda mohla byť poskytovaná ako štandardná liečba. Od februára 2016 je nepretržitá dostupnosť liečby na Rádiodiagnostickej klinike FN Trnava. V spolupráci s ďalšími neurologickými oddeleniami liečime na našom pracovisku aj pacientov z ich spádovej oblasti. Na liečbu sú indikovaní pacienti s akútnym uzáverom veľkej tepny zásobujúcej mozog do 6 hodín od vzniku príznakov náhlej cievnej mozgovej príhody.

 

Od júna 2016  sme v spolupráci s RZP spustili program "TELESTROKE", v rámci ktorého posádky RZP konzultujú pomocou kamerového systému s lekármi nášho pracoviska manažment pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Spolupracujeme s posádkami mimo spádovú oblasť našej nemocnice. Ich úlohou je pacientov s predpokladaným uzáverom veľkej mozgovej tepny rozpoznať a priviezť priamo do našej nemocnice, kde im bude poskytnutá adekvátne terapia. Podstatou tohto programu je čo najviac skrátiť čas od vzniku príznakov po podanie adekvatnej rekanalizačnej liečby, v tomto prípade tým, že sa pacient nezdrží v spádovej nemocnici.

 

Je to interdisciplinárne centrum, ktoré sa venuje diagnostike a liečbe ischemickej CMP v hyperakútnom štádiu. Skladá sa pracoviska intervenčnej rádiológie Rádiodiagnostickej kliniky, Cerebrovaskulárnej intenzívnej jednotky Neurologického oddelenia FN Trnava a Neurologickej časti Urgentného príjmu FN Trnava. Náplňou práce je selekcia pacientov ku  klasickej i.v. trombolytickej liečbe, bridging (kombinovanú) liečbe – i.v. liečba rtPA a endovaskulárna liečba (EVL) mechanickú resp. aspiračnú trombektómiu (MT),  alebo len EVL  ischemickej CMP na základe neurozobrazovacích vyšetrení – natívne CT vyšetrenie mozgu (NCT) s využitím ASPECT skóre, CT angiografia intra- a extrakraniálnych ciev, perfúzne CT vyšetrenie  mozgu. Neurologický a rádiologický endovaskulárny tím centra pracuje v režime 24/7, je v priamom spojení pomocou tzv. trombolytického mobilu s KOS Trnava ako aj priamo s RLP a RZP v teréne spádovej oblasti NO FN Trnava (okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec), a tým priamo pomáha v triáži  a prednemocničnom manažmente pacienta s akútnou CMP. V rámci spoločného pilotného projektu s T-Mobile tzv. „TELESTROKE“ je v priamom videospojení 24/7 s vybranými posádkami RLP v Novom Meste nad Váhom, Senci a Galante.

 

V roku 2016 bolo na našom pracovisku liečených 107 pacientov endovaskulárnou liečbou a 106 pacientov systémovou trombolýzou. 62 pacientov malo zavedený stent do krčnej tepny zásobujúcej krvou mozog.

 

V roku 2015 bolo na našom pracovisku liečených 36 pacientov endovaskulárnou liečbou a 106 systémovou trombolýzou.

 

 

Obrázok zobrazuje narastajúci počet pacientov liečených endovaskulárnou liečbou počas posledných 3 rokov.

Náplňou práce cerebrovaskulárneho pracovisku je ďalej zadávanie dát pacientov liečených systémovou trombolýzou použitím rTPA, liečených endovaskulárnou liečbou /mechanickou trombektómiou, intraarteriálnou trombolýzou, PAT, stenting extra- a intrakraniálnych ciev/  alebo kombináciou systémovej trombolýzy a endovaskulárnej liečby do registrov SITS, NCZI MZ SR, BATTS.

 

Náplň centra je poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom s NCMP zo spádovej oblasti NO FN Trnava podľa najmodernejších doporučení založených na medicíne založenej na dôkazoch s postupným rozšírením aj na okolité dostupné spádové oblasti.

Zadávanie dát pacientov liečených iv rtPA systémovou trombolýzou, kombinovanou iv rtPA a EVL MT alebo len EVL mechanickou trombektómiou resp. ia rtPA trombolýza /resp. aj iné terapeutické modality ako sú PTA, CAS extra- a intrakraniálnych ciev/ do registrov SITS, NCZI MZ SR, BATTS . Spätná analýza údajov liečených pacientov (interný audit), najmä ich výsledného funkčného stavu.

 

V rámci programu cerebrovaskulárneho pracoviska sa vytvárajú a realizujú nové projekty tykajúce sa diagnostiky a liečby CMP a to napriklad odlíšenie non-responderovrTPA /systémová trombolýza eventuálne kombinácia systémovej trombolýzy a endovaskulárnej liečby/na základe klinického obrazu, laboratórnych a zobrazovacích pomocných metodík- FIDeSS štúdia

 

Členovia tímu cerebrovaskulárneho centra:

MUDr. Georgi Krastev, PhD - primár neurologického oddelenia

MUDr. Vincent Žakovič - prednosta RDG kliniky

MUDr. Andrej Klepanec PhD, EBIR - primár RDG kliniky

MUDr. Jozef Haring

MUDr. Miroslav Mako

MUDr. Ján Haršány

MUDr. Martin Lukáč

MUDr. Matej Rusina

Denisa Sedláková

Mgr. Darina Tušková

Bc. Marta Hnilicová

 

 

Zľava: MUDr. J. Haring, prim. MUDr. A. Klepanec, predn. MUDr. V. Žákovič,   MUDr. M. Mako, MUDr. M. Lukáč, prim. MUDr. G. Krastev

 

 

 

Zľava: Mgr. M. Hnilicová, Bc. D. Tušková, D. Sedláková


Publikačná a prednášková činnosť centra

1.      Endovaskulárna liečba ischemickej ACMP v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava - Haring J., Krastev G., Vulev I., Klepanec A., Mako M., Cisár J., Kuchárik M., Bažík R., Balázs T - Mikulov, Michalovce 2016

2.      Non-responderi na liečbu alteplázou - Krastev G - Mikulov 2016

3.      Incidencia, rizikove faktory a klinicka vyznamnost oblasti „contrast staining“ po mechanickej trombektomii u pacientov s iCMP - Rusina M., Mudra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. - Mikulov 2016

4.      Jeden deň práce v cerebrovaskulárnom centre FN Trnava - kazuistiky pacientov s NCMP - Mako M., Krastev G., Haring J., Klepanec A., Haršány J.  - Mikulov 2016

5.      Ojedinely pripad opakovanej trombozy a.basilaris uspesne rekanalizovanej aspiracnou trombektomiou - kazuistika - Haring J., Klepanec A., Krastev G., Cisar J. - Mikulov, Bojnice, Michalovce 2016 a v tlači Česká a Slovenská neurológia a neurochirurgia

6.      Trombóza venóznych splavov /Mokošová/ - Bojnice, Michalovce 2016

7.      Postischemické cerebrálne reperfúzne poškodenie a možnosti jeho liečby /Mako, Krastev, Cabúková/ - Bojnice, Michalovce 2016

8.      BATTS (Bratislava – Trnava Trombecthomy in Acute Stroke Patients) study:  Preliminary results. J. Haring, M. Mako, M. Kuchárik, R. Bažík, T. Balázs, A. Klepanec, G. Krastev, I. Vulev (FN Trnava, NÚSCH, a.s.)

9.      Stroke mimics in patient with carbon monoxide intoxication Haring J., Krastev G., Mako M. 2013 ESC London

10.  A case of unilateral adult moya moya disease with multiple vascular risk - Krastev G., Haring J., Mako M. 2013, ESC London

11.  Stroke and Creutzfeldt-Jacob disease – a case report Mako M., Krastev G., Lackovič R., Vomastová M. 2013 ESC London

12.  Koindicencia ischemickej NCMP a otravy olovom – kazuistika, Krastev G., Mako M., Haring J., Lackovič R.

13.  Systémová trombolýza v trnavskom regióne. SITS register Haring J., Krastev G., Mako M., Lackovič R., Zajíčková I., Beňová Ľ., Kovácsová Ž - 2013

14.  Dekompresívne kraniektómie v prípade malígnej iCMP – kazuistiky, Mako M., Krastev G., Haring J 2014 Michalovce

15.  Karotický stump syndróm – kazuistika, Mako M, Krastev G, Beňová Ľ, Zajičková I, Maková V.

16.  Endovascular treatment of  reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy.  Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G. In CIRSE 2015, Lisabon.

17.  Endovascular tretament of reccurent basilar artery occlusion with mechanical thrombectomy. Klepanec A., Haršány J., Haring J., Mako M., Krastev G. In CardioVascular and Interventional Radiology.; 2015:38, Supplement 3:258.

18.  Mechanická trombektómia akútnej iCMP 2 Klepanec A. BIRD 2016.

19.  Neurologicky symptomatické spazmy ACI pri použití distálnej emboloprotekcie – prevencia a liečba. Klepanec A. In S farbou von Vyhne 2015.

20.  Incidence, risk factors and clinical significance of contrast staining areas after mechanical thrombectomy in patients with acute ischemic stroke. Rusina M., Mudra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. In European Congress of Radiology, Wien 2016.

21.  Incidencia, rizikové faktory a klinická významnosť oblasti „contrast staining“ po mechanickej trombektómii u pacientov s iCMP. Rusina M., Múdra V., Haring J., Mako M., Krastev G., Klepanec A. In 44. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, Mikulov 2016.

22.  May - Turner syndrom. Analysis of group of patients. Števková, Krastev, Mako, Haring  et al. WSO  Congress 2014, European Stroke Organisation Conference 2017

23.  Prednemocničný manažment pacientov a trombolytická liečba ischemickej CMP. Krastev G., Mako M., Haring J., European Stroke Organisation Conference 2017, VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

24.  Endovaskulárna liečba ischemickej CMP, Krastev G., Haring J., Mako M., European Stroke Organisation Conference 2017,VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

25.  Jeden deň práce na endovaskulárnom pracovisku /kazuistiky pacientov s NCMP/, Mako M., Klepanec A., Haring J., Krastev G., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L., Zajičková I.,  Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P, Cisár J.,  Beňová Ľ., Cabúková M., VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

26.  Analýza klinického stavu pacientov po endovaskulárnej liečbe pre ischemickú cievnu mozgovú príhodu vo vzťahu ku stavu kolaterál vyhodnocovaných na CTA,  Haring J., Krastev G., Klepanec A., Mako M., Haršány J., Rusina M., Lackovič R., Mokošová L.,  Zajičková I., Števková Z., Kovácsová Ž., Došeková P., Cisár J., Beňová Ľ.,  Cabúková M., European Stroke Organisation Conference 2017, VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

27.  Zobrazovacie možnosti u pacientov s akútnou ischemickou CMP, Klepanec A.,  Haršány J., Rusina M., Mako M., Haring J., Krastev G., VIII. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof

 


AMBULANTNÁ ČASŤ

Zaisťuje ambulantnú neurologickú starostlivosť na konziliárnej ambulancii. Okrem toho poskytujeme špecializované poradenské služby v ambulanciách pre:
•  Príjmová ambulancia Neurologického oddelenia
•  Poradňa pre neuromuskulárne ochorenia
•  Poradňa pre extrapyramídové ochorenia CNS
•  Poradňa pre demyelinizačné ochorenia CNS
•  Poradňa pre záchvatové ochorenia (epilepsia, bolesti hlavy a závrate) CNS
•  Poradňa pre cerebrovaskulárne ochorenia CNS
•  Poradňa pre vertebrogénne ochorenia

Príjmová ambulancia neurologického oddelenia ordinuje počas pracovných dní v čase od 07:30 do 15:30. Poradne ordinujú od 13:00 do 15:00.

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu/N/, vchod N

Kontakt: 00421335938455

Pacientom s akútnymi neurologickými ochoreniami poskytuje zdravotnú starostlivosť nepretržite neurologická ambulancia urgentného príjmu.

Lokalizácia: 1. Poschodie pavilónu chirurgických disciplín /C/, vchod C3


Kontakt: 00421335938932, 931

  
DENNÝ STACIONÁR

Poskytuje infúznu liečbu pacientom prevažne s vertebrogénnymi a demyelinizačnými ochoreniami. Liečbu podáva 1 zdravotná sestra.

Počet lôžok: 8+1

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod U

 

Kontakt: 004213359405

 

Detská neurologická ambulancia

 

Lekár: MUDr. Alena Pobiecka

Sestra: Romana Klimová

 

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Kontakt: 00421335938447

 

Ambulancia klinickej logopédie

 

Ambulancia sa zaoberá diagnostikou a terapiou dospelých osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou prevažne neurogénnej etiológie /dyzartria, afazia, demencia/, poruchy prehĺtania, poruchy hlasu.  

 

Logopéd: Mgr. Ľubica Hanzelová

 

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Kontakt: 00421335938587

 

 

Ambulancia klinickej psychológie

 

Ambulancia vykonáva psychodiagnostickú činnosť zameranú na doplnenie, upresnenie a/alebo dodiferencovanie klinického obrazu u pacienta. Poskytuje podpornú psychologickú starostlivosť vychádzajúcu z individuálnych subjektívnych psychických potrieb pacienta.

 

Psychológ: Mgr. Lucia Kuruczová

 

Lokalizácia: 3. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Kontakt: 00421335938587

 

 

EMG pracovisko

 

Realizácia kompletného repertoára dostupných EMG vyšetrení, single fibre EMG, aplikácia botulotoxínu pacientom s neurologickými ochoreniami pod EMG kontrolou pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

 

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938468 resp. 455

 

Pracovisko evokovaných potenciálov

 

Realizácia vyšetrení zrakových, sluchových a somatosenzorických evokovaných potenciálov pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

 

Lokalizácia: prízemie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938468 resp. 455

 

EEG pracovisko

 

Realizácia natívneho EEG, long-term EEG, EEG po spánkovej deprivácii, pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

 

Lokalizácia: III. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod K

 

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938469 resp. 455

 

Ultrazvukové pracovisko

 

Realizácia ultrazvukového vyšetrenia prívodných mozgových ciev, transkraniálneho doplexa, transkraniálneho farebne kódovaného ultrazvuku, TCD emboldetekcie pacientom hospitalizovaným vo Fakultnej nemocnici Trnava a ambulantným pacientom zo spádovej oblasti.

 

Lokalizácia: III. poschodie neurologického pavilónu /N/, vchod N

 

Objednávanie na vyšetrenie je možné iba telefonicky počas pracovných dní v doobedňajších hodinách na telefónnom čísle: 0335938455

 


Príjem pacienta a organizačné informácie

V prípade plánovanej hospitalizácie na našom oddelení, je dôležité, aby ste si priniesli:
- občiansky preukaz,
- preukaz poistenca,
- kompletnú zdravotnú dokumentáciu,
- telefónne číslo na najbližších príbuzných,
- lieky, ktoré pravidelne užívate,
- toaletné potreby (papier, mydlo, zubnú kefku, zubnú pastu, papuče, župan, holiace potreby, uteráky, špongiu a sprchový šampón),

Návštevné hodiny

Návštevné hodiny na oddelení a cerebrálnej jednotku sú v čase od 14:00 do 17:00 hod. Výnimočne so súhlasom ošetrujúceho lekára aj mimo vymedzeného času.

Informácie o zdravotnom stave sú poskytované ošetrujúcim lekárom počas pracovných dní od 11:00 do 15:00 hod. Počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja od 15:00 do 17:00 hod.

 


Ponuka nadštandardných služieb

Možnosť hospitalizácie na nadštandardných izbách t.č. Neurologické oddelenie neposkytuje. Plánujeme otvoriť 2 nadštandardné izby na III. poschodí v priebehu roku 2017.

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava


Kontakty

Primár

MUDr. Georgi Krastev, PhD

Telefón: 033/5938450

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.stonline.sk

Fax: 033/5537418

 

Lekári

MUDr. Rastislav Lackovič

Telefón: 0335938465

MUDr. Miroslav Mako

Telefón: 0335938451

MUDr. Jozef Haring

Telefón: 0335938451

MUDr. Lucia Mokošová

Telefón: 0335938460

MUDr. Ľubica Beňová

Telefón: 0335938460

MUDr. Ivana Zajičková

Telefón: 0335938460

MUDr. Zuzana Števková

Telefón: 0335938464

MUDr. Žofia Kovácsová

Telefón: 0335938460

MUDr. Petra Došeková

Telefón: 0335938464

MUDr. Juraj Cisár

Telefón: 0335938451

MUDr. Martina Cabúková

Telefón: 0335938464

 

Klinický logopéd:

Mgr. Lucia Hanzelová

Telefón: 0335938460

 

Klinický psychológ

Mgr. Lucia Kuruczová

Telefón: 0335938464

 

Vedúca sestra

Mgr. Jana Hirnerová

Telefón: 033/5938 452

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Referantka pre zdravotnú dokumentáciu:

Mgr. Michaela Jančeková

t.č.: 033/5938 453

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Sestry:

Cerebrovaskulárna jednotka

Benedikovičová Zuzana

Bilčík Ľubica Mgr.

Dánaiová Alžbeta Mgr.

Hlavnová Natália Bc.

Huťková Mária Bc.

Chaloupková Júlia

Kalinayová Martina Bc.

Krajčovičová Mária

Matejková Marta Mgr.

Šalátová Martina

Vráblová Alena

 

neurologické oddelenie - muži

sestra v dennej smene: Lucia Pažitková

Adamková Ľubica

Bednáriková Monika

Dubajová Ľubomíra

Horváthová Jana

Kamenčíková Gabriela Mgr.

Kunetková Jarmila

Storinská Barbora Bc.

Ševčíková Jana

Zelinová Zuzana Mgr.

 

neurologické oddelenie - ženy

sestra v dennej smene: Emília Kunovská

Barbasová Beáta

Červenková Kristína

Čimová Gabriela

Kondákorová Marta

Margetínová Dušana Bc.

Rybecká Zuzana

Slováková Alena

Svetlíková Eva

Takáčová Lucia Bc.

Vojteková Ingrid

 

Referentka pre zdravotnú dokumentáciu

Jančeková Michaela Mgr.

 

Ambulancia

Praženková Jaroslava

 

Stacionár

Balušková Eva

Krajčovičová Alžbeta Bc.

Ryšavá Adriana

 

EEG

Klimová Romana

 

EMG

Vávrová Andrea

 

Sanitárky:

Benciová Blanka

Blaškovičová Gabriela

Brímusová Marie

Fitošová Iveta

Jablonická Libuša

Kováčiková Eva

Královičová Martina

Krumpálová Zuzana

Rehák Bianka Mária

Tomeková Janka

Viskupičová Dominika

 

E-mail oddelenia
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.