JA Medicare

Rádiologická klinika Fakultnej nemocnice Trnava spolu s Katedrou rádiológie, IFBLR Piešťany, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Katedrou laboratórnych vyšetrovacích metód, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita v Trnave usporadúvajú v dňoch 23.-24.03. 2018 v Trnave v hoteli Holiday Inn konferenciu s názvom Trnavské dni rádiológie TREND 2018.

Dávame do pozornosti link na podujatie ako aj program konferencie:  www.trend2018.sk

Všetkých srdečne pozývame!

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA

IČO: 00610381, so sídlom A. Žarnova  č. 11, 917 75  Trnava (ďalej len FN Trnava)

 

p o n ú k a

 

prebytočný hnuteľný  majetok štátu na predaj:

 

technológia spaľovne nebezpečného odpadu Hoval Multi Zon GG7, uvedená  do prevádzky v roku 2008, ktorá je nainštalovaná v stavbe zapísanej v katastri nehnuteľností,  pre okres Trnava, obec (mesto) Trnava,  katastrálne územie Trnava,  na LV č. 2467 v časti A-LV - majetková podstata ako spaľovňa nebezpečného odpadu s. č. 5430, postavená na pozemku p. č. 6489/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1054  m² v celosti, spoluvlastnícky podiel SR 1/1 (ďalej len „technológia spaľovne“).

 

Technický stav spaľovne zodpovedá spôsobu jeho používania, poškodený je len výmenník tuhých častíc. 

Požadovaná cena za hnuteľný majetok bude stanovená dohodou medzi FN Trnava a záujemcom.

 

Záujemca o uvedený hnuteľný majetok môže získať podrobné  informácie o predmete ponuky v rámci obhliadky, ktorú možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod na t. č.  0918370259.  Písomnú prihlášku záujemca doručí do miesta sídla FN Trnava v uzatvorenej obálke označenú heslom: “PK–HM č. 2/2017 – NEOTVÁRAŤ“.  Na obálke záujemca – právnická osoba  uvedie obchodné meno a sídlo, fyzická osoba meno, priezvisko a trvalé bydlisko, príp. IČO a miesto podnikania ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa. Lehota na doručenie  ponúk záujemcov je 12  kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na webovej stránke FN Trnava do 14,00 hod do podateľne FN Trnava.  FN Trnava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a ponukové konanie zrušiť. 

Trnavský samosprávny kraj udelil ocenenie „Cenu Trnavského samosprávneho kraja“ Fakultnej nemocnici v Trnave za komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v TTSK. Cenu prevzal generálny riaditeľ FN Trnava, Daniel Žitňan,  z rúk predsedu Trnavského samosprávneho kraja, Tibora Mikuša, dňa 5. 10. 2017 na slávnostnom udeľovaní cien v rámci Dňa Trnavského samosprávneho kraja a Oceňovania významných osobností, ktorí obzvlášť prispeli k rozvoju regiónu, prípadne obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi alebo významnými výsledkami vedeckej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti

 

Fakultná nemocnica Trnava získala ocenenie

Vážení zamestnanci, pacienti a návštevníci FN

dňa 16.10.2017 bola zahájená rekonštrukcia tepelného hospodárstva v areáli Fakultnej nemocnice Trnava.

Rekonštrukcia pozostáva:

-       z realizácie nových potrubných rozvodov medzi jednotlivými budovami FN Trnava,

-       z inštalácie nových Odovzdávacích staníc tepla na účely kúrenia a zásobovania teplou vodou,

-       čiastočnej alebo úplnej demontáže pôvodného tepelného hospodárstva.

Pri realizácii bude vo veľkej miere obmedzená doprava a parkovanie v areáli FN Trnava.

Uvedené práce budú spojené s nadmerným hlukom stavebných strojov, hlavne pri prekopávaní a rozbúravaní spevnených plôch a otvorov do budov.

 

Počas prác budú potrebné dopravné obmedzenia a obchádzky pre dopravnú obsluhu, ktoré budú riešené dopravnými značkami podľa danej konkrétnej situácie v rozkopávkach ciest a chodníkov.

Uvedené obmedzenia potrvajú cca 4 až 5 mesiacov.

Žiadame Vás o pochopenie a trpezlivosť pri realizácii predmetného diela.

Novorodenecké oddelenie Fakultnej nemocnice v Trnave pod vedením MUDr. Rozálie Mišovej dostalo darom monitory dychu

Novorodenecké oddelenie FN Trnava dostalo v septembri 5 monitorov dychu BabySense II v celkovej hodnote 400,- € , ktoré boli zakúpené zo sponzorského daru Nadácie Jána Korca.
Monitory vedeniu novorodeneckého oddelenia odovzdala riaditeľka Nadácie Križovatka Táňa Tomasch.


Monitory dychu sú jedinou účinnou pomôckou pri prevencii SIDS. Nadácia Križovatka spolupracuje s novorodeneckým  oddelením už od roku 2008 kedy prvýkrát darovala monitory dychu Babysense.  Novorodenecké oddelenie a jeho kolektív je nezištne nápomocný pri realizovaní projektu zapožičania monitorov dychu aj na domáce použitie. Tento projekt nemocnica podporuje úspešne už niekoľko rokov. Do dnešného dňa zapožičali 1 675 monitorov dychu.


V projekte „Mamička dýcham“ bolo novorodeneckému oddeleniu Fakultnej nemocnice v Trnave darovaných do dnešného dňa celkovo 29 monitorov dychu.  
 

Aktuality