JA Medicare

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA
IČO: 00610381, so sídlom A. Žarnova č. 11, 917 75 Trnava (ďalej len FN Trnava)
p o n ú k a
prebytočný hnuteľný majetok štátu na predaj. Predmetom ponuky je sanitné vozidlo:


1. Kategória vozidla – 4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá a ich modifikácie na podvozkoch uvedených vozidiel (kategória N)
Podkategória vozidla – 4.1 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3500 kg
Značka a typ vozidla: VW T5 Transporter 2.5 TDI 4Motion LR
Výrobca: Volkswagen AG, SRN, rok výroby: 2004
Zdvihový objem valcov motora: 2461 cm³
Maximálny výkon motora/otáčky: 96 kW
Predpísané palivo: nafta motorová
Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 05.01.2005
Evidenčné číslo: TT818BX, počet držiteľov vozidla: 1
Technický preukaz č. SC 814651
Platnosť TK do: 12.12.2014, platnosť emisnej kontroly do: 12.12.2014
Počet najazdených km podľa tachometra: 498363
VIN:WV1ZZZ7HZ5HO29783
Všeobecná hodnota sanitného vozidla: 2 500,00 EUR.

Záujemca môže získať podrobné informácie o sanitnom vozidle v rámci obhliadky, ktorú možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod na t. č. 033/5938179. Písomnú prihlášku záujemca doručí do miesta sídla FN Trnava v uzatvorenej obálke označenú heslom “PK–HM č. 5/2016 – NEOTVÁRAŤ“. V písomnej prihláške uvedie záujemca vlastnú cenovú ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako je určená všeobecná hodnota sanitného vozidla, identifikačné údaje záujemcu a telefónny kontakt. Lehota na doručenie prihlášok je do 20.06.2016 do 15,00 hod do podateľne FN Trnava. Oznamujeme záujemcom, že FN Trnava vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku.

Obezitologická ambulancia je pra pacientov k dispozícii každý štvrtok v čase od 10:00 do 13:00 v Pavilóne chirurgických disciplín.

Telefonický kontakt: 033/5938 817

 

  

 

Trnava, 2. 5. 2016 - V tradičnom termíne 1. mája sa konal ďalší ročník charitatívneho podujatia Hospitality Golf Cup v Piešťanoch. Charitatívny rozmer golfového turnaja spočíva vo finančnej podpore Denného detského sanatória pri Fakultnej nemocnici Trnava. Na rozvoj zariadenia smeruje celý výťažok z podujatia.

Turnaja Hospitality Golf Cup 2016 sa zúčastnilo 39 hráčov, ktorí vyzbierali pre Denné detské sanatórium 2280 EUR. Tieto financie, spolu s výťažkami z predošlých ročníkov turnaja, budú slúžiť na vybudovanie špeciálnej exteriérovej cvičebnej jednotky a zveľadenie záhrady sanatória.

„Veľmi úprimne účastníkom a najmä orgaizátorom turnaja ďakujeme. Peniaze použijeme pre detičky, ktoré to potrebujú,“ povedala po obdržaní šeku vedúca sestra Denného detského sanatória pri Fakultnej nemocnici Trnava Melánia Zvonárová. „Exteriérové ihrisko umožní detičkám cvičiť vonku v peknom počasí a rýchlejšie aj napredovať,“ vysvetlila Zvonárová.

Zástupca Hospitality Triathlon Teamu, ktorý turnaj organizuje, Ing. Martin Tabaček o turnaji povedal: „Ostatné ročníky Hospitality Golf Cupu boli zamerané na podporu Denného detského sanatória, nakoľko si neustále vyžaduje ďalšie investície, aby naďalej napredovalo a udržalo trend obľúbeného a mimoriadne prospešného zariadenia pre choré detičky s perspektívou zlepšenia zdravotného stavu.“

Turnaj vyhrala dvojica v zložení spevák Bystrík Červený a ekonomický námestník Fakultnej nemocnice Trnava Ing. Peter Sýkora.
 

 

Aktuality