Reakcia na stanovisko strany SIEŤ o neefektívnom verejnom obstarávaní v trnavskej nemocnici

Vedenie Fakultnej nemocnice Trnava sa dôrazne ohradzuje voči vyjadreniam predsedu a podpredsedu politickej strany Sieť. Vyjadrenia Radoslava Procházku a Miroslava Beblavého sa nezakladajú na skutočnostiach a nereflektujú skutočný stav jednotlivých otázok verejného obstarávania na koncesiu poskytovania stravovacích služieb vo FN Trnava a na vybavenie oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti. Tieto vyjadrenia sa nám javia ako účelové a zavádzajúce v snahe vyvolať konflikt v spoločnosti.

Koncesná zmluva na poskytovanie stravovania vo FN Trnava so spoločnosťou DORA Gastro bola uzatvorená na základe verejnej súťaže, realizovanej v súlade s platnou legislatívou. Dôvodom realizácie takejto súťaže bol dlhodobo hygienicky nevyhovujúci stav kuchyne, čo potvrdili opakované kontroly zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Hrozilo dokonca zastavenie poskytovania stravovania vo FN Trnava, čo by výrazne ohrozilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti najväčšej nemocnice Trnavského kraja.

Vzhľadom na ekonomickú situáciu sa vedenie nemocnice rozhodlo zabezpečiť stravovanie formou externého subejktu. Z pohľadu vedenia FN Trnava nie je táto zmluva ekonomicky nevýhodná.

Doba platnosti zmluvy: 10 rokov.

Priemerné náklady v čase prevádzkovania nemocnicou na obed pre zamestnanca: 3,56 EUR s DPH.
Priemerné náklady v čase prevádzkovanie nemocnicou na celodennú stravnú jednotku pacienta (5 jedál): 7,56 EUR s DPH.

Vysúťažené náklady na obed zamestnanca - DORA Gastro: 3,54 EUR s DPH.
Vysúťažené náklady na stravnú jednotku pacienta (5 jedál) - DORA Gastro: 9,54 EUR s DPH.

Prvotná investícia do komplexnej rekonštrukcie stravovacej prevádzky hradená koncesionárom: ?
2 484 828,64 EUR s DPH.

Komplexná rekonštrukcia je realizovaná na základe predloženej projektovej dokumentácie a zahŕňa:
- stavebné úpravy,
- technologické zariadenie,
- elektroinštalácie,
- ústredné vykurovanie,
- demontáž zariadení,
- protipožiarnu bezpečnosť,
- zdravotechnické inštalácie,
- plynofikáciu,
- vzduchotechniku.

Predpokladaný počet celodennej stravy pacientov počas trvania zmluvy:
1 642 500 jednotiek stravy

Predpokladaný počet obedov zamestnancov počas trvania zmluvy:
715 250 obedov

Náklady pri zabezpečovaní stravovania koncesionárom (pri vysúťaženej cene u pacientov 9,54 EUR s DPH a u zamestnancov 3,54 EUR s DPH):
18 201 435 EUR s DPH

Náklady pri zabezpečovaní stravovania nemocnicou (pri nákladovej cene u pacientov 7,56 EUR s DPH a u zamestnancov 3,56 EUR s DPH, bez investovania do stravovacej prevádzky):
14 963 590 EUR s DPH

Požadovaná investícia:
2 484 828,64 EUR s DPH

Rozdiel: 753 016,36 EUR s DPH

Rozdiel v nákladoch (75 301,64 EUR za 1 rok prevádzkovania koncesie) zodpovedá pri investícii 2 484 828,64 EUR úveru s ročnou úrokovou sadzbou 3 %. FN Trnava, ako štátna príspevková organizácia, nemôže sama čerpať úvery alebo financovať investície lízingom. Samotná investícia je investíciou do majetku nemocnice, čo znamená, že po uplynutí zmluvného obdobia ostáva vybevenie, ktorého životnosť je približne 20 rokov, a zrekonštruovaný majetok vo vlastníctve FN Trnava.

Čo získa FN Trnava uzatvorením koncesnej zmluvy?
1) Modernú, hygienicky nezávadnú kuchyňu,
2) skvalitnenie stravovania zamestnancov a pacientov,
3) zavedenie tabletového systému a tým odbremenenie zdravotníckych pracovníkov od v súčasnosti vykonávaného rozdeľovania jedla na oddelení,
4) minimalizáciu rizika zníženia kvality jedla pri prevoze v rámci pracovísk.

Čiastka uverejnená vo vestníku je v zmysle zákona o verejnom obstarávaní informatívna a nie je záväzná. Táto čiastka nie je ani predmetom zmluvy. Jej výpočet vychádzal z analýzy priemerného počtu stravných jednotiek pacientov a zamestnancov minulého obdobia, nákladov FN Trnava za posledné roky a odhadovaného ročného inflačného navýšenia.

Hodnotiacim kritériom vo verejnej súťaži bola ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, ktorá pozostávala zo základných typov stravy, pričom kritériami bola najnižšia jednotková cena stravy pre pacientov podľa typov diét a zamestnancov.

Druhá spomínaná súťaž v hodnote približne 500 000 EUR nie je na vybavenie „izby dlhodobej intenzívnej starostlivosti na oddelenie“, ale na kompletné vybavenie špecializovaného pracoviska dlhodobej intenzívnej starostlivosti, ktoré bude jediným takýmto zdravotníckym zariadením pre celé západné Slovensko. Na tomto oddelení sa bude vysoko špecializovaný personál starať o pacientov, ktorí sú dlhodobo ventilovaní, prípadne pacientov s diagnózou bdelá kóma, ktorými sú v dnešnej dobe obsadené akútne lôžka na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny, resp. jednotkách intenzívnej starostlivosti a o ktorých sa v mnohých prípadoch nie sú schopní postarať a poskytnúť požadovanú zdravotnú starostlivosť príbuzní. Táto starostlivosť bude poskytovaná na 15-tich elektrických polohovateľných lôžkach s aktívnymi antidekubitnými matracmi. Pracovisko bude ďalej okrem iného vybavené 13-timi ventilátormi na umelú pľúcnu ventiláciu. Každé lôžko bude vybavené elektrickou odsávačkou, infúznou pumpou, lineárnym dávkovačom, na pracovisku bude inštanovaný centrálny monitoring pacienta, rozvod medicinálnych plynov a každé lôžko bude mať možnosť napojenia na lôžkovú rampu. 

Nižšie fotografie pred a v priebehu rekonštrukcie kuchyne vo Fakultnej nemocnici Trnava. Tento problém sme riešili a takto už vyzerá kuchyňa v čase prebiehajúcej rekonštrukcie.

Fotogaléria:

 

 

 

Aktuality