Informácia pre uchádzačov o zamestnanie

Voľné pracovné miesta obsadzujeme individuálne a uchádzačom odporúčame si podať žiadosť o zamestnanie na náš Odbor ľudských zdrojov štandardným spôsobom. Pre stretnutie jednotlivých uchádzačov s vedením Fakultnej nemocnice Trnava vo veci podmienok prijatia do zamestnania odporúčame jednotlivým uchádzačom dohodnúť si termín stretnutia prostredníctvom Odboru ľudských zdrojov Fakultnej nemocnice Trnava u námestníčky riaditeľa Fakultnej nemocnice Trnava pre ľudské zdroje.

Fakultná nemocnica Trnava má záujem o prijatie všetkých uchádzačov o zamestnanie, ktorí spĺňajú podmienky prijatia v zmysle platnej legislatívy v počte, ktorý je potrebný na zabezpečenie personálnych normatívov a v súlade so súčasným stavom voľných pracovných miest vo Fakultnej nemocnici Trnava.

Aktuality