Ponuka - sanitné vozidlo

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA
IČO: 00610381, so sídlom A. Žarnova č. 11, 917 75 Trnava (ďalej len FN Trnava)
p o n ú k a
prebytočný hnuteľný majetok štátu na predaj. Predmetom ponuky je sanitné vozidlo:


1. Kategória vozidla – 4. Úžitkové vozidlá, špeciálne úžitkové vozidlá a ich modifikácie na podvozkoch uvedených vozidiel (kategória N)
Podkategória vozidla – 4.1 úžitkové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3500 kg
Značka a typ vozidla: VW T5 Transporter 2.5 TDI 4Motion LR
Výrobca: Volkswagen AG, SRN, rok výroby: 2004
Zdvihový objem valcov motora: 2461 cm³
Maximálny výkon motora/otáčky: 96 kW
Predpísané palivo: nafta motorová
Dátum prvého uvedenia do prevádzky: 05.01.2005
Evidenčné číslo: TT818BX, počet držiteľov vozidla: 1
Technický preukaz č. SC 814651
Platnosť TK do: 12.12.2014, platnosť emisnej kontroly do: 12.12.2014
Počet najazdených km podľa tachometra: 498363
VIN:WV1ZZZ7HZ5HO29783
Všeobecná hodnota sanitného vozidla: 2 500,00 EUR.

Záujemca môže získať podrobné informácie o sanitnom vozidle v rámci obhliadky, ktorú možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod na t. č. 033/5938179. Písomnú prihlášku záujemca doručí do miesta sídla FN Trnava v uzatvorenej obálke označenú heslom “PK–HM č. 5/2016 – NEOTVÁRAŤ“. V písomnej prihláške uvedie záujemca vlastnú cenovú ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako je určená všeobecná hodnota sanitného vozidla, identifikačné údaje záujemcu a telefónny kontakt. Lehota na doručenie prihlášok je do 20.06.2016 do 15,00 hod do podateľne FN Trnava. Oznamujeme záujemcom, že FN Trnava vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku.

Aktuality