Ponuka prebytočného hnuteľného majetku štátu na predaj

FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA

IČO: 00610381, so sídlom A. Žarnova  č. 11, 917 75  Trnava (ďalej len FN Trnava)

 

p o n ú k a

 

prebytočný hnuteľný  majetok štátu na predaj:

 

technológia spaľovne nebezpečného odpadu Hoval Multi Zon GG7, uvedená  do prevádzky v roku 2008, ktorá je nainštalovaná v stavbe zapísanej v katastri nehnuteľností,  pre okres Trnava, obec (mesto) Trnava,  katastrálne územie Trnava,  na LV č. 2467 v časti A-LV - majetková podstata ako spaľovňa nebezpečného odpadu s. č. 5430, postavená na pozemku p. č. 6489/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1054  m² v celosti, spoluvlastnícky podiel SR 1/1 (ďalej len „technológia spaľovne“).

 

Technický stav spaľovne zodpovedá spôsobu jeho používania, poškodený je len výmenník tuhých častíc. 

Požadovaná cena za hnuteľný majetok bude stanovená dohodou medzi FN Trnava a záujemcom.

 

Záujemca o uvedený hnuteľný majetok môže získať podrobné  informácie o predmete ponuky v rámci obhliadky, ktorú možno vopred dohodnúť telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod na t. č.  0918370259.  Písomnú prihlášku záujemca doručí do miesta sídla FN Trnava v uzatvorenej obálke označenú heslom: “PK–HM č. 2/2017 – NEOTVÁRAŤ“.  Na obálke záujemca – právnická osoba  uvedie obchodné meno a sídlo, fyzická osoba meno, priezvisko a trvalé bydlisko, príp. IČO a miesto podnikania ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa. Lehota na doručenie  ponúk záujemcov je 12  kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení ponuky na webovej stránke FN Trnava do 14,00 hod do podateľne FN Trnava.  FN Trnava si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a ponukové konanie zrušiť. 

Aktuality