Smernica - platby 1.11.2017

S platnosťou od 1. 11. 2017 je v platnosti nová smernica, ktorou sa ustanovuje postup, spôsob a výška platieb za poskytnuté služby vo Fakultnej nemocnici Trnava pre obyvateľstvo v súlade so zákonom NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Smernica - platby od 1.11.2017

Aktuality