Smernica - platby 01.04.2018

S platnosťou od 01.04.2018 je v platnosti nová smernica, ktorou sa ustanovuje postup, spôsob a výška platieb za poskytnuté služby vo Fakultnej nemocnici Trnava pre obyvateľstvo v súlade so zákonom NR SR č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Smernica - platby od 01.04.2018

Aktuality