Vedúci odboru ošetrovateľskej starostlivosti Fakultnej nemocnice Trnava

Váš list zn./zo dňa       Naša značka          Vybavuje/linka              TRNAVA

                                    OĽZ/2017                                               23. 10. 2017

Vec

Výberové konanie

 

            Generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

vedúci odboru ošetrovateľskej starostlivosti Fakultnej nemocnice Trnava

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
  • odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časti D písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z.
  • odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov v prílohe č. 4 časti D písm. a) Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z .

Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:

  • projekt činnosti v maximálnom rozsahu 3 strán,
  • 3 roky odbornej praxe,
  • prax v riadiacej činnosti.

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:

  • projekt činnosti,
  • vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
  • odborná prax a riadiace schopnosti.

 

Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: písomný projekt činnosti v maximálnom rozsahu troch strán, osobný dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 10. 11. 2017 na adresu: Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, heslo „Výberové konanie“ s uvedením pracovnej pozície.

 

 

 

 

                                                                                                    MUDr. Daniel Žitňan, MPH

                                                                                                           generálny riaditeľ 

Pracovné pozície