Váš list zn./zo dňa        Naša značka                Vybavuje/linka                        TRNAVA
                                      OĽZ/2017                     Turanská/130                       27. 10. 2017
 
Vec
Výberové konanie
 
 
Riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej
pozície:
 
 
vedúca sestra Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trnava
 
Kvalifikačné predpoklady:
 
· vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom
odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,
· odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom
odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie alebo v niektorom zo
špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 3 časť D písm a) Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z., uprednostňujú sa tí uchádzači, ktorí získali
špecializáciu v príslušnom odbor alebo aspoň v príbuznom odbore,
· odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo
špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časť D písm a). Nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z..
 
Ďalšie požiadavky pre pracovnú pozíciu:
· projekt činnosti v maximálnom rozsahu 3 strán,
· 3 roky odbornej praxe,
· prax v riadiacej činnosti – výhodou.
 
Rozhodujúcimi kritériami pri výbere uchádzača budú:
· projekt činnosti,
· vedomostné minimum z okruhov manažment zdravotnej starostlivosti, ekonomika
a financovanie, pracovnoprávne vzťahy,
· odborná prax a riadiace schopnosti.
 
Prihlášku, ktorej súčasťou musia byť: písomný projekt činnosti v maximálnom rozsahu troch
strán, osobný dotazník, profesijný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra
trestov nie starší ako 3 mesiace, zasielajte do 17. 11. 2017 na adresu: Fakultná nemocnica
Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava, heslo „KONKURZ“ s uvedením pracovnej pozície.
 
MUDr. Daniel Žitňan, MPH
generálny riaditeľ