O nemocnici

Zákon o slobode informácií

Dňom 1. januára 2001 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v pl. znení (ďalej len „zákon o slobode informácií ").

Vedenie Fakultnej nemocnice Trnava oznamuje, že informácie, ktoré je zdravotnícke zariadenie povinné žiadateľom poskytnúť v zmysle citovaného zákona upravujúce postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám možno získať:

OSOBNE:
Fakultná nemocnica Trnava, ul. A. Žarnova č. 11
Útvar – Informačný servis verejnosti
Objekt – riaditeľstvo FN
Číslo miestnosti 3

TELEFONICKY: 
033/5536 444
033/5513 925

FAXOM:
033/5536 224

E-MAIL:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie určené k hromadnému prístupu pre neobmedzený okruh žiadateľov budú zverejnené na internetovej adrese povinnej osoby (www.fntt.sk) prostredníctvom siete internetu a na verejnej tabuli FN Trnava na ul. Andreja Žarnova č. 11 v Trnave.

 

INFORMÁCIA

o zverejňovaní údajov o FN Trnava podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám
(ďalej len „zákon o slobode informácií")

a)
Fakultná nemocnica Trnava
so sídlom A. Žarnova 11, 917 75 Trnava
štatutárny orgán – riaditeľ
štatutárny zástupca – námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000281238/8180
IČO: 00610381, DIČ: 2021191084, IČ DPH SK 2021191084

zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR zriaďovacou listinou zo dňa 16.06.1991 číslo 1970/1991-A/IV-1 a Rozhodnutím o zmene zriaďovacej listiny zo dňa 21.03.2003 pod číslom M/1206/2003, ktorým sa mení názov FNsP na Fakultná nemocnica (ďalej len „FN") Trnava.

Organizačná schéma FN Trnava - zverejnená v prílohe č.1

Predmet činnosti FN Trnava je podľa Rozhodnutia TTSK Trnava č.j. TA/2006/4405 zo dňa 27.12.2006 uvedený v prílohe k citovanému Rozhodnutiu.
FN Trnava je štátna príspevková organizácia, ktorej hospodárenie sa riadi režimom zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Zabezpečovania tovarov a služieb na účely činnosti FN Trnava sa riadi zákonom NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

b)
FN Trnava oznamuje, že informácie, ktoré je zdravotnícke zariadenie povinné poskytnúť žiadateľom podľa zákona o slobode informácií možno získať:

OSOBNE:
v budove riaditeľstva FN Trnava
ul. A. Žarnova č. 11
útvar: informačný servis verejnosti
č. dverí 3
v pracovných dňoch v čase od 10.00 h do 12.00 h

PÍSOMNE:
FN Trnava
Informačný servis
A. Žarnova č. 11, 917 75 Trnava


TELEFONICKY:
033/5536 444
Fax: 033/5536224
v čase od 8.00 h do 14,30 h

E-MAIL:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Informácie sa podávajú dvoma spôsobmi:
- zverejnením
- sprístupnením na základe žiadosti

Žiadosť sa podáva písomne prostredníctvom pošty, písomne osobným podaním v podateľni FN, ústne osobne u gestora, prostredníctvom faxu, príp. prostredníctvom elektronickej pošty. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. V prípade neúplnej žiadosti bude žiadateľ vyzvaný, aby nedostatky podania v primeranej lehote odstránil. Ak napriek výzve žiadosť nebude doplnená a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží bez vybavenia.

c)
Písomne podanú žiadosť gestor zaeviduje. Ak gestor disponuje požadovanou informáciou, kde a akým spôsobom môže žiadateľ informáciu získať, vypracuje odpoveď v zákonom stanovenej lehote (8 pracovných dní). Žiadosť možno predĺžiť zo závažných dôvodov (uvedených v zákone) o ďalších 8 pracovných dní.

Predĺženie lehoty sa bezodkladne oznámi žiadateľovi.

Ak gestor nedisponuje požadovanými informáciami, požiada poverenú osobu odborného útvaru, aby v určenej lehote ( 3 dni ) vypracovala k požadovanej žiadosti stanovisko a postúpila ho na útvar informačného servisu.

Ak FN nemá požadované informácie a má vedomosť, ktorá povinná osoba nimi disponuje, do 5 dní jej túto žiadosť postúpi. O postúpení bezodkladne informuje žiadateľa. Ak FN nie je známa takáto povinná osoba, žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).

Rozhodnutie o odmietnutí sa doručí v lehote do ôsmich pracovných dní žiadateľovi.

Ak žiadateľ požaduje už zverejnenú informáciu, môže FN do 5 dní žiadateľovi namiesto sprístupnenia informácie oznámi, kedy, kde a ako bola informácia zverejnená ako ju môže žiadateľ získať.

Gestor doručuje žiadateľovi v zákonom stanovenej lehote informáciu alebo v prípade nevyhovenia žiadosti, alebo čiastočne nevyhovenia žiadosti vydá v stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

d)
Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu o odmietnutí informácie, resp. o neúplnej informácii je odvolanie.

Odvolanie možno podať písomnou formou v podateľni FN Trnava alebo poštou, v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

e)
FN môže podmieniť vydanie informácie zaplatením úhrady peňažných nákladov podľa vykonávacieho predpisu vydaného Ministerstvom financií SR vyhl. Č. 481/2000 Z.z. a sadzobníka poplatkov, ktorý je zverejnený v prílohe č. 2.

f)
FN Trnava odmietne poskytnutie informácií, ktorými disponuje a sú obmedzené ustanoveniami § 8 - § 11 zákona č. 211/2000 Z.z.

 

SADZOBNÍK

úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v pl. znení (zákon o slobode informácií)

Ministerstvo financií SR podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) zverejňuje sadzobník úhrad za poskytnutie informácií

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslania informácie

a)
za vyhotovenie jednostrannej čiernobielej kópie formátu A4 0,09 € / 3,–Skk
za vyhotovenie obojstrannej čiernobielej kópie formátu A4 0,16€ / 5,–Skk
za vyhotovenie jednostrannej čiernobielej kópie formátu A3 0,13€ / 4,–Skk
za vyhotovenie obojstrannej čiernobielej kópie formátu A3 0,19€ / 6,–Skk

b)
za jeden kus diskety 3,5 0,33€ / 10,–Skk
za jeden kus CD RW 0,99€ / 30,–Skk

c)
obálka formát A6 0,01€ / 0,50Skk
obálka formát A5 0,03€ / 1,–Skk
obálka formát A4 0,06€ / 2,–Skk

d)
náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

2. Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne

3. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia 3,31 € ( 100,–Skk).

Poplatok za poskytnutie informácií, presahujúcich 3,31 € (100,–Skk), je možné uhradiť v pokladni FN Trnava, ul. A. Žarnova č. 11, 917 75 Trnava v čase od 8,00 hod. do 14,00 hod., poštovou poukážkou, resp. bezhotovostným prevodom na bankové spojenie: Štátna pokladnica 7000281238/8180, variabilný symbol: VS 211

Tento sadzobník nadobudol účinnosť dňom 01.01.2009

 

Prehľad najdôležitejších predpisov

upravujúcich postup Fakultnej nemocnice Trnava pri poskytovaní informácií podľa § 5 ods. 1 písm. e zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predpisy upravujúce postup FN Trnava pri poskytovaní informácií verejnosti sú predovšetkým:

1. Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
2. Zákon č. 10/1996 Z.z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovanej ochrane informácií
3. Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
4. Zákon č. 513/1991 Zb. v znení Obchodný zákonník
5. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
6. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
7. Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
8. Opatrenia ministra zdravotníctva SR, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Citované zákony možno nájsť v Zbierke zákonov SR.

 

Žiadosť o poskytnutie informácií z Fakultnej nemocnice Trnava v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Povinná osoba:
Fakultná nemocnica Trnava

Ž i a d a t e ľ:

Meno a priezvisko:
názov alebo obchodné meno žiadateľa:

adresa:
Mesto, PSČ, ulica, číslo:

Telefón:

E-mail:

Fax:

Vec:

Vaša žiadosť (predmet žiadosti):Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií:V ................................. dňa........................