Oddelenie dlhodobej intenzívne starostlivosti

História a charakteristika

 

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti bolo vo FN Trnava otvorené v apríli 2015 ako druhé oddelenie tohto typu na Slovensku. Oddelenie sa nachádza v priestoroch samostatne stojacej dvojpodlažnej budovy pavilónu Q. Vstup je možný cez bezbariérový vchod s výťahom. Priestory ODIS sú umiestené na 2. poschodí.

ODIS FN Trnava poskytuje  dlhodobú intenzívnu starostlivosť pacientom  všetkých oddelení a kliník FN a ako druhé  pracovisko tohto typu aj pacientom z iných zdravotníckych zariadení v rámci Slovenska. Oddelenie zabezpečuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť pacientom, ktorí prekonali kritické ochorenie, alebo úraz. Zdravotný stav pacientov je v období prekladu na ODIS síce stabilizovaný, avšak ešte stále si vyžaduje podporu niektorých základných vitálnych funkcií. Najčastejšie sa jedná o podporu dýchania. Pacienti sú prijímaní zo všetkých typov oddelení intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti. Ide najmä o pacientov po úrazoch hlavy alebo po komplikovaných úrazoch viacerých orgánov, pacientov po úrazoch chrbtice, po poranení miechy, po závažných cievnych mozgových príhodách, s neurologickými, alebo s chronickými pľúcnymi ochoreniami, po rozsiahlych chirurgických výkonoch.

Hlavným cieľom Oddelenia dlhodobej intenzívnej starostlivosti je pokračovanie v zavedenom liečebnom procese, zbavenie pacienta jeho závislosti na podpore základných vitálnych funkcií (ak to jeho zdravotný stav umožňuje), každodenná rehabilitácia a pokračovanie v nácviku základných životných návykov. Jedná sa najmä o zlepšovanie schopnosti komunikácie a príjmu potravy. Pri poskytovaní tejto starostlivosti je nevyhnutné dodržiavať všetky preventívne opatrenia tak vo vzťahu ku komplikáciám z imobility, ako aj vo vzťahu k infekčným komplikáciám.

V prípade, že sa podarí zlepšiť zdravotný stav pacienta do takej miery, že nie je závislý na podpore základných vitálnych funkcií, je schopný účinne odkašľať a prijímať potravu, môže byť preložený na základné oddelenie podľa jeho diagnózy. Dĺžka hospitalizácie na ODIS  nie je časovo ohraničená.

Úlohou starostlivosti je teda nielen doriešenie akútneho zdravotného problému, ale aj nácvik základných zručností pacienta a snaha o jeho resocializáciu. Tento proces je komplexný. Zahŕňa lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť ako aj starostlivosť erudovaných fyzioterapeutov, logopédov, alebo ďalších špecialistov z rôznych medicínskych odborov podľa základnej diagnózy pacienta. Nezastupiteľnú úlohu v tomto zložitom procese liečby, rehabilitácie, edukácie a resocializácie zohráva aj najbližšia rodina pacienta. Je preto nevyhnutná veľmi úzka spolupráca lekárskeho a ošetrovateľského tímu práve s najbližšími príbuznými pacienta. V individuálnych prípadoch po dohovore s primárkou oddelenia sa v určitom období môžu samotní príbuzní spolu podieľať na starostlivosti o svojho príbuzného. 

V prípade, kedy to zdravotný stav pacienta dovolí a rozhodnú sa prevziať pacienta do domácej starostlivosti, je ošetrovateľský tím pripravený byť nápomocný pri nácviku všetkých činností, ktoré sa s takouto starostlivosťou spájajú. V tomto smere máme už skúsenosti u viacerých pacientov, ktorí sú v domácej starostlivosti  na umelej pľúcnej ventilácii.

Snahou celého kolektívu našich pracovníkov je zabezpečiť pacientovi pokiaľ možno čo najkvalitnejšiu lekársku a ošetrovateľskú starostlivosť. 

 

Skladba pacientov

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti FN Trnava má kapacitu 15 lôžok. Pacienti sú klientmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne, avšak nemocnica má podpísanú zmluvu aj so zdravotnou poisťovňou Union. Pacienti zo zdravotnej poisťovne Dôvera sú na ODIS hospitalizovaní až po individuálnom schválení. Prevaha pacientov je po ťažkých úrazoch najmä kraniotraumách, s neurologickými ochoreniami a po veľkých chirurgických výkonoch. Máme pacientov s rôznym stupňom poruchy vedomia, ale aj pacientov pri plnom vedomí, ktorí sú doživotne odkázaní na umelú pľúcnu ventiláciu.

 

Monitorovanie pacientov na ODIS

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti je vybavené modernou technikou, ktorá zabezpečuje komplexnú intenzívnu starostlivosť. Monitory na ODIS nám umožňujú kontinuálne sledovať základné vitálne funkcie ( EKG krivku, neinvazívny tlak krvi, pulzovú a dychovú frekvenciu, telesnú teplotu a saturáciu  02. Pacienti na umelej pľúcnej ventilácii majú monitorované ventilačné parametre. V prípade potreby máme možnosť monitorovať aj IBP, ETCO2, CVP, ICP, IAP. 

 

Personálne zabezpečenie

Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti FN Trnava organizačne spadá pod Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny. ODIS pracuje pod vedením prednostky MUDr. Darii Rábarovej, PhD., a primárky MUDR. Jarmily Železkovovej, MBA. Lekársku starostlivosť na oddelení zabezpečuje 24 hodín denne lekár – anestéziológ, intenzivista.

 

Fotogaléria: