Oddelenie klinickej farmakológie

 

Oddelenie klinickej farmakológie (OKF)  poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť
pre hospitalizovaných pacientov  vo Fakultnej nemocnici v Trnave od 1.1.2017 ako jedno z ojedinelých pracovísk tohto druhu v rámci  zdravotníckych zariadení na Slovensku.

Cieľom práce OKF je formou konziliárnej činnosti  vedecky dokladovaným spôsobom vytvárať, využívať a vykonávať klinicko-farmakologickú expertízu s konečným efektom zabezpečenia realizácie racionálnej (bezpečnej, účinnej a ekonomicky prospešnej) farmakoterapie.

OKF poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť v týchto oblastiach:

 • klinicko-farmakologická konzultácia o liekoch alebo farmakoterapeutických postupoch pre lekárov
 • vypracovanie špeciálnych farmakoterapeutických postupov s ohľadom na funkciu obličiek a pečene, pridružené ochorenia, konkomitantnú liečbu,  vek pacienta,  NPO režim, ...
 • terapeutické monitorovanie hladín liečiv a interpretácia nameraných hladín
  (v spolupráci s biochemickým laboratóriom)
 • klinicko-farmakologická konzultácia farmakoterapie v tehotenstve a počas dojčenia
 • posudzovanie rizika liečby v tehotenstve a počas dojčenia 
 • klinicko-farmakologická konzultácia farmakoterapie pri polyvalentnej liekovej alergii a genetickom polymorfizme
 • posúdenie potenciálnych interakcií liekov
 • komplexná analýza farmakoterapie (zhodnotenie prítomnosti duplicít, analýza polypragmázie)
 • farmakovigilancia a hlásenie nežiaducich účinkov liekov
 • informácie o správnej klinickej praxi, metodickom a organizačnom zabezpečení klinického skúšania liečiv