Patologicko anatomické oddelenie

Jednotky a ambulancie oddelenia

Činnosť oddelenia je determinovaná na niekoľkých úrovniach:
1. Biopsia
2. Peroperačná biopsia
3. Imunohistochémia
4. Cytológia

Jednotlivé úseky zabezpečujú diagnostickú činnosť v celej šírke medicínskeho odboru patologická anatómia pre klinické pracoviská v rámci FN a odborné ambulancie. Dôležitú úlohu zohráva aj vykonávanie obhliadok tiel zomretých vo FN Trnava na základe zmluvy s ÚDZS a rozhodovanie o vykonaní pitvy, tieto činnosti zabezpečujú výlučne lekári Patologicko-anatomického oddelenia.