Profil verejného obstarávateľa

Fakultná nemocnica Trnava je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods.1 písm d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Elektronizáciu procesov zadávania zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje Fakultná nemocnica Trnava od  24.9.2018 prostredníctvom systému ERANET:

https://fntt.eranet.sk

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania Fakultnej nemocnice Trnava a zároveň využíva zadávanie zákaziek na bežne dostupné tovary a služby prostredníctvom elektronického trhoviska.

Profil Fakultnej nemocnice Trnava na stránke Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO):

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1353

V uvedenom profile na ÚVO sú v časti všeobecné dokumenty zverejnené aj štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou resp. o zákazkách zadávaných prostredníctvom elektronického trhoviska:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/1353