Psychiatrické oddelenie

Príjem pacienta na oddelenie a organizačné informácie

Organizačné informácie:

Príjem pacientov na Psychiatrické oddelenie sa uskutočňuje na základe odporučenia ambulantného psychiatra , alebo prostredníctvom Centrálneho príjmu. Bez súhlasu možno prevziať pacienta do ústavnej psychiatrickej starostlivosti len v prípadoch uvedených v § 14, odst. 2, písm. b

 

Príjem pacienta:

Všeobecné informácie pre pacienta po prijatí na oddelenie:
Súčasťou prijatia pacienta je hygienická očista primeraná zdravotnému stavu pacienta. Pri prijatí do zariadenia sa pacient umiestni na vydezinfikované a dekontaminované lôž¬ko. Výmena sa vykonáva 1x týždenne resp. vždy po znečistení. Zariadenie Vám poskytne čistú (dekontaminovanú) bielizeň. Podľa charak¬teru ochorenia môžete používať aj vlastnú osobnú bielizeň. Šatstvo si môžete uložiť do skrinky na izbe (v takom prípade zodpovedáte za svoje veci), alebo do ústavnej šatne. Cenné veci, peniaze si môžete uložiť do ústavného trezoru. Väčší obnos peňazí odovzdajte príbuzným. Používanie mobilného telefónu na lôžkovej časti A je povolené od 18,00- 18,30 hod. – po dohode so službukonajúcou sestrou. Pacienti na JIS nemajú používanie mobilného telefónu povolené. Telefonáty môžu pacienti prijímať na pevnej telefonickej linke umiestnenej na chodbe oddelenia počas celého dňa. Pacienti psychiatrického oddelenia majú k dispozícii TV v priestoroch jedálne, rôzne hry, potreby na kreslenie, knižnicu na oddelení, kde majú možnosť si knihy vypožičať.

Vychádzka z oddelenia A je povolená so súhlasom primára , alebo službukonajúceho lekára.


Povinnosti pacienta:
Na hospitalizáciu si pacient so sebou prinesie pohodlné oblečenie, hygienické potreby a pohodlnú obuv. Lieky, zdravotné pomôcky, diétne stravovanie Vám poskytne zdravotnícke zariadenie. O spôsobe výživy rozhoduje lekár. V prípade, že máte so sebou lieky, ktoré Vám odporúčal lekár z iného medicínskeho odboru, je potrebné na to upozorniť ošetrujúceho lekára resp. sestru. Ak Vám prinesú v rámci Vašej diéty potraviny z domu, tieto je potrebné uložiť označené menom a dátumom do chladničky v kuchynke. Ošetrujúci lekár Vás bude informovať o diagnostickom a liečebnom pláne a možnostiach navrhovaných postupov, ako aj o rizikách Vášho odmietnutia poskytnutia zdravotníckej starostlivosti. Riaďte sa pokynmi lekárov a sestier.