Urologické oddelenie

 

Projekt TOP inovácie v medicíne

 

                Naše oddelenie získalo s pomocou nadácie Jána Korca laserový prístroj Holmium: YAG 100W, ktorý umožňuje široké spektrum operácii v urológii.

 

K najčastejším chirurgickým výkonom urológie patrí operácia prostaty, ktorú sme doteraz vykonávali najčastejšie pomocou elektroresekcie cez močovú trubicu. Holmiový laser, ktorým tiež vieme operovať  prostatu cez močovú trubicu umožňuje znížiť krvácanie počas operácie, skracuje nutnosť  ponechať katéter po operácii a umožňuje získať dostatok tkaniva na histologické vyšetrenie. Operácia s týmto zariadením umožňuje oddeliť celý lalok prostaty od kapsuly a následne v dutine močového mechúra ho pomocou morcelátoru odsajeme a odošleme na histologické vyšetrenie  . Týmto zariadením vieme  operovať aj veľmi veľké prostaty, ktoré sa doteraz operovali otvoreným rezom na močový mechúr, čo však predpokladalo dlhšiu dobu hospitalizácie a predĺžené hojenie operačnej rany. U pacientov s rakovinou prostaty je menej vhodný Holmiový laser lebo v týchto prípadoch využívame radikálne odstránenie prostaty. Mnohé porovnávacie štúdie uvádzajú podobné výsledky ako pri klasickej elektroresekcii a úspešnosť tejto operácie je možné porovnávať aj s otvorenou operáciou. Štandardné zavedenie tohto výkonu umožnilo skrátiť celú dobu hospitalizácie na tri dni.

                Zmenou charakteristiky frekvencie a pulznej energie vieme pomocou sklenených vlákien rozbíjať kamienky v močových cestách. Prenos energie skleneným vláknom umožňuje využívať tenké a flexibilné optické inštrumenty, ktorými sa pod kontrolou zraku vieme dostať cez močovú trubicu, močový mechúr, močovod až do dutinového systému obličky. Kamienky v močových cestách tak môžeme dezintegrovať na ktorom koľvek mieste a úlomky kamienkov extrahovať. Spôsob liečby tzv. intrakorporálna litotripsia je toho času stále viac využívaná v liečbe urolitiázy.

Záverom možno konštatovať, že využitie Holmiového laseru zahruje liečbu ochorení prostaty, nádorov močového mechúra, nádorov močovodu a dutinového systému obličky. Využitie pri drvení obličkových kameňov zmenilo úplne pohľad na miniinvazívnu endoskopickú liečbu urolitiázy. 

 

Liečba rakoviny prostaty v počiatočných štádiách  pomocou radikálnej prostatektómie je na našom oddelení dávno zavedenou modalitou chirurgickej liečby. Na urologickom oddelení FN Trnava rozširujeme možnosť operácie pre rakovinu prostaty laparoskopickým miniivazívnym prístupom. Pacienti po tomto výkone pociťujú menší diskonfort ako po otvorenej operácii. Sú menšie krvné straty a väčšina pacientov odchádza do domáceho liečenia piaty deň od operácie. Považujeme tento výkon v indikovaných prípadoch za prijateľnejšiu modalitu radikálnej operácie, ktorá má porovnateľné onkologické výsledky s otvorenou operáciou. Plánujeme využitie 3D laparoskopickej aparatúry na zjemnenie chirurgickej techniky a tým umožnenie lepších pooperačných výsledkov v zmysle kontinencie a erektílnej funkcie. Považujeme tieto laparoskopické operácie  za medzistupeň k prechodu na roboticky asistovanú operatívu. Keďže týchto operácii výrazne pribúda je postupný nárast výkonov spojený so zlepšením operačnej techniky a laparoskopické výkony plánujeme rozšíriť aj pri radikálnych operáciách nádorov močového mechúra.

 


História a charakteristika

Urológia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami močovo-pohlavného traktu mužov (obličky, močovod, močový mechúr, prostata, močová rúra, penis, semenníky, semenovody a semenné mechúriky) a močového traktu u žien (obličky, močovod, močový mechúr, močová rúra). Urológovia riešia hlavne chirurgicky aj ochorenia žliaz z vnútorným vylučovaním a to nadobličky a prištítne telieska, ako aj ochorenia retroperitonea, t.j. priestoru, ktorý sa nachádza za brušnou dutinou. Súčasťou vedného oboru urológia je aj diagnostika a liečba močovej inkontinencie a starostlivosť o pacientov s erektilnou dysfunkciou a pacientov v tzv. mužskom prechode s andropauzou.

Mnohostrannosť urológie v diagnostike a v liečbe si vyžaduje interdisciplinárnu spoluprácu s chirurgom, internistom, gynekológom, radiológom, onkológom, dermatológom a pediatrom.

Urológia (československá škola) vznikla a dlhú dobu existovala v rámci „veľkej“ chirurgie, jej rozvoj nastal po skončení II. svetovej vojny a s určitým oneskorením reflektoval urologický pokrok vo vyspelejších krajinách, výsledkom tohto pokroku bolo vyčlenenie urológie ako samostatného vedného medicínského odboru.

História Urologického oddelenia v Trnave sa začala písať od 1. 8. 1958, keď bol na chirurgickom oddelení zriadený ordinariát a po konkurze bol do funkcie primára menovaný MUDr. Luděk Nábělek. Počiatky boli mimoriadne náročné, situácia sa zlepšila po presťahovaní oddelenia do Pavilónu chirurgických disciplín. Stalo sa tak v roku 1967, bol to medzník v rozvoji urológie v tomto regióne. Prvým sekundárnym lekárom na oddelení bol MUDr. Vladimír Ušák, o rok neskôr nastúpil MUDr. Pavol Caudt, ktorý po smrti primára v roku l989 prevzal vedenie Urologického oddelenia až do roku 2005. Od 1. 1. 2006 je primárom Urologického oddelenia MUDr. Mikurčík Erich. V súčasnosti pracujú na oddelení 4 atestovaní lekári, 8 zdravotných sestier, 2 sanitárky, dokumentačná sestra a vedúca sestra oddelenia.
Úzko spolupracujeme s neštátnymi urologickými ambulanciami v Trnave Hlohovci, Pezinku, Seredi, Malackách, Myjave, Senici i v ďalších mestách.

V súčasnosti máme na Urologickom oddelení 20 lôžok v 2- a 3-posteľových izbách.

Z urologických operačných výkonov je v ponuke široká škála od výkonov elektívnych až po operačne výkony radikálne pri onkologických ochoreniach vrátane derivačných operácií.

Na našom oddelení sa realizujú nasledovné operačné výkony:

- laserové operácie
     - laserová ablácia prostaty /argónový laser/, laserová litotripsia /neodýmový YAG/
- operácie nadobličiek
     - adrenalectomie
- operácie obličiek
     - radikálnenefroktómia pri nádorových ochoreniach, jednoduché nefroktómia
     - orgránšetriace výkony, plastiky obličkovej panvičky, operácie obličiek
     - pri nefrolitiáze endoskopické aj otvorené
- operácie močovodov
     - odstránenie močovodu pri nádoroch, kompletne odstránenie kameňov
     - endoskopické operácie- ureteroskopie, intubácie močovodov,reimplantácie močovodov
- operácie močového mechúra
     - transuretrálne výkony pri nádoroch, močového mechúra, extrakcie
     - kameňov, radikálne výkony – totálna cystektómia s celou škálou derivačných výkonov moča, resekcie divertiklov močového mechúra
- operácie prostaty
     - transuretrálne operá ie prostaty, otvorené operácie prostaty pri benignom
     - zväčšení prostaty, radikálne výkony pri lokalizovaných nádoroch prostaty
- operácie moč. rúry
     - endoskopické aj otvorené plastcké výkony pri zúženiach močovej rúry, plastiky pri anomáliach močovej rúry (hypospádia, epispadia)
     - extrakcie cudzích telies z močovej rúry, operácie pri nádoroch močovej rúry
- operácie penisu
     - plastické operácie pri zúženinách predkožky, operácie pri deviáciách penisu (induratio penis plastika)
- operácie na miešku
     - orchiectomie pri nádoroch semenníkov, plastické operácie pri patologickom obsahu miešku (hydrokéla,varikokéla,spermatokéla)
- operácie pri inkontineciách moču
     - závesne operácie močového mechúra, imlantácie TVT pásky
- detská urológia
     - operácie pri nezostúpenných semenníkoch, reimplantácie močovodov pri refluxoch moča
     - plastické operácie pri vrodených rozšíreniach odvodných močových ciest
     - úpravy močovej rúry pri vrodených anomáliách kompletné chirurgické riešenie detskej urolitiázy
- laparoskopické operácie
     - nefrektómie a ureteronefrektómie pri nádorových ochoreniach obličky, pri afunkcii obličky
     - plastiky obličkovej panvičky pri hydronefróze
     - ablácie cýst obličky
     - ureteralitotomie
     - adrenalektómie. 


Jednotky a ambulancie

JAS – jednodňová ambulantná starostlivosť je poskytovaná pacientom, ktorí sa podrobia krátkotrvajúcim operačným zákrokom v lokálnej alebo celkovej anestézii. Doba pobytu v nemocnici je do 24 hodín (v závislosti od typu anestézie a náročnosti operačného zákroku).

- v deň operácie sa pacient hlási ráno o 07:00 hod. nalačno na príjmovej urologickej ambulancii (prízemie Pavilónu chirurgických disciplín)
- počas pobytu v nemocnici nemá pacient nárok na stravu (pobyt na oddelení netrvá dlhšie ako 24 hodín)
- so sebou si prinesie požadované veci

 

AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Súčasťou oddelenia je urologická ambulancia s nasledovnými ordinačnými hodinami:

- pondelok
     07:30 – 14:00 hod.
      MUDr. Vladimír Drozda
- utorok
     07:30 – 14::00 hod.
     prim. MUDr. Mikurčík Erich
- streda
     07:30 – 14:00 hod.
     MUDr. Cvik Marián
- štvrtok
     07:30 – 14:00 hod.
      MUDr. Andrej Para, FEBU
- piatok
     07:30 - 14:00 hod.
     MUDr. Michal Harmaňoš

 

Urologická ambulancia sa zaoberá diagnostikou, dispenzárnou starostlivosťou pacientov s urologickými ochoreniami. Okrem základného vybavenia ambulancia disponuje dvomi ultrazvukovými prístrojmi vrátane transrektálnej sondy používanej na presnejšiu diagnostiku a biopsiu ochorení prostaty a urodynamickou aparatúrou. Zvýšenú pozornosť venujeme problematike uroonkológie a urolitiázy.

Na ambulancii realizujeme biopsie prostaty, močového mechúra, obličky, punkčnú nefrostómiu, epicystostómiu, intubácie močovodov a niektoré menšie operačné zákroky v lokálnej anestézii. Na ambulancii pracujú 2 zdravotné sestry. 


Príjem pacienta a organizačné informácie

Pri hospitalizácii dieťaťa umožňujeme rodičom pobyt na oddelení:

- do 3 rokov má sprievod dieťaťa pobyt hradený zdravotnou poisťovňou
- nad 3 roky je potrebný súhlas primára oddelenia (zohľadňujú sa prevádzkové potreby oddelenia) a sprievodca si pobyt hradí

Pokiaľ budete hospitalizovaný na našom oddelení, je dôležité, aby ste si priniesli:

- občiansky preukaz
- preukaz poistenca
- kompletnú zdravotnú dokumentáciu (jej súčasťou u pacientov objednaných na operáciu je interné predoperačné vyšetrenie a predanestetické vyšetrenie)
- telefónne číslo na najbližších príbuzných
- lieky, ktoré pravidelne užívate
- toaletné potreby (papier, mydlo, zubnú kefku, zubnú pastu, papuče, župan, holiace potreby, uteráky...)
- imobilní pacienti aj špongiu a sprchový šampón 


Návštevné hodiny

Návštevné hodiny na oddelení sú každý deň v čase od 14:00 do 17:00. Výnimočne so súhlasom ošetrujúceho lekára, prípadne službukonajúcej sestry aj mimo vymedzeného času.

Informácie o zdravotnom stave pacienta podáva výlučne osobne ošetrujúci lekár alebo primár oddelenia. Tieto informácie v žiadnom prípade neposkytujeme telefonicky!


Ponuka nadštandardných služieb

Oddelenie disponuje dvomi nadštandardnými jednolôžkovými izbami, ktoré sú vybavené televíznym prijímačom, osobným počítačom, pripojením na internet, minikuchynkou.

Platby vo FN Trnava su uvedené v Smernici o dohodách a platbách vo FN Trnava.

Smernica a dohody o platbách vo FN Trnava

 


Kontakty

Primár oddelenia
033/5938 884
 
Lekári oddelenia
033/5938 887
 
Vrchná sestra oddelenia
033/5938 886
 
Dokumentačná sestra
033/5938 885
 
Urologická ambulancia
033/5938 913, 912